Jdi na obsah Jdi na menu
 


b) Materiální a technické podmínky
 
Pro vzdělávání jsou využívány prakticky všechny místnosti v budově školy. Je v nich umístěno 11 tříd (8 praktických a 3 speciální), jedna učebna HV, dvě počítačové učebny, školní dílny, školní kuchyňka, školní družina a herna. Všechny třídy jsou vybaveny novým žákovským nábytkem pro jednoho žáka. Ostatní vybavení tříd je průběžně inovováno dle finančních možností školy. Z technických prostředků jsou k dispozici dva televizory a videorekordéry, dva DVD přehrávače. Vybavení počítači je dostačující. Na velmi dobré úrovni je také vybavení školních dílen a školní kuchyňky. Naopak potřebám školy nevyhovuje herna v přízemí školy, kde se odbývají tělocviky žáků 1. stupně a pomocné školy. Ostatní žáci chodí do tělocvičny na ZŠ Tyršova, která je pronajata pro naší školu na 6 hodin Tv, pro lehkoatletické závody využívá škola stadion místní TJ. Škola nemá k dispozici vlastní pozemek, kde by mohla probíhat výuka pracovní výchovy.
Pro zkvalitnění výuky žáků s kombinovaným postižením byla v minulém roce zřízena a vybavena rehabilitační třída. Zároveň byla zbudována šikmá schodišťová plošina mezi přízemím a prvním patrem.
Vybavení pomůckami je dobré pro výuku na 1. stupni. Pro potřebu výuky na 2. stupni (fyzika, chemie) je nedostačující a z části jsou technicky zastaralé.
Vybavení učebnicemi a učebními texty lze hodnotit jako velmi dobré pro výuku podle vzdělávacího programu zvláštní škola a pomocná škola. Naprosto nevyhovující je stav pro výuku podle vlastního ŠVP. Učebnice a pracovní sešity nejsou zatím k dispozici. Učitelé využívají převážně stávající učebnice a pomůcky. Umístění skladu učebnic je provizorní, zatím nebyly nalezeny odpovídající prostory.
 
c) Hygienické podmínky
 
Všechny učebny odpovídají stávajícím normám, ve všech byla provedena rekonstrukce osvětlení. Větrání se provádí okny. Při vyšší venkovní teplotě je však málo účinné ve třídách situovaných na východ. Nevhodné je také zastínění těchto tříd pomocí pohyblivých žaluzií.
Vytápění školy je plně vyhovující. Je zajišťováno plynovou kotelnou, umístěnou v budově školy a novými rozvody ústředního topení. Rekonstruováno bylo také sociální zařízení. V každém podlaží jsou umístěna WC pro chlapce a dívky. V přízemí byl instalován sprchový kout.
Pro pedagogický sbor nejsou hygienické podmínky ideální. Jejich zázemí – sborovna a k ní přilehlý kabinet učebních pomůcek je vybaven starším nábytkem. Nevyhovující je zejména umístění  WC pro zaměstnance ve společných prostorách s WC pro žáky.
 
3. Efektivita využívání finančních zdrojů
 
Finanční zdroje školy jsou využívány výhradně plánovitě a efektivně, aktuální změny finančního plánu jsou projednávány se zřizovatelem. Na každý rok jsou stanoveny priority. Nejvyššími položkami hrazenými rozpočtem jsou každý rok úhrady za energie (plyn, elektřina, voda).
Škola nemá žádné vedlejší příjmy a nedaří se zatím sehnat finanční prostředky od sponzorů.

V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků využívali ve větší míře pedagogové vzdělávacích aktivit, které byly plně hrazeny z prostředků ESF.

Pokračování