Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čestné prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Pro základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a přípravný stupeň základní školy speciální

Jméno a příjmení (dítěte/žáka)

…............................................................................................................................................................

datum narození: ...................................................................................................................................

trvale bytem: ….....................................................................................................................................

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

3. Prohlašuji, že jsem srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob v základní škole či třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a v základní škole speciální nebo v přípravném stupni základní školy speciální.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

Zvýšené epidemiologické riziko v kolektivu s blízkým kontaktem osob

Zákonný zástupce nebo zletilý žák prohlašuje, že si je vědom, že v dotčených školách nebo třídách existuje zvýšené epidemiologické riziko, jelikož se jedná o kolektiv, ve kterém lze jen stěží zabránit blízkému kontaktu osob. Také se jedná o kolektiv, ve kterém je možné zajistit pouze nižší standard ochrany. Z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví například plyne, že osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nemusí nosit ochranu úst a nosu (roušku), a to ani ve vnitřních prostorách budov.

 

V .......................................                      Dne ...................................

 

Podpis zletilého žáka:                                   ………………………………………………………………………………

nebo

podpis zákonného zástupce nezletilého: ………………………………………………………………………………