Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky ke vzdělávání

2. Podmínky ke vzdělávání

 
a) Personální podmínky
 
V pedagogickém sboru je v současné době celkem 14 učitelů, jedna vychovatelka školní družiny, dvě asistentky a jeden asistent pedagoga. Požadovanou kvalifikaci má 5 vyučujících. Z nekvalifikovaných pedagogů si jedna doplňuje vzdělání dálkovým studiem. Podle potřeb a možností školy absolvují učitelé krátkodobé nebo dlouhodobé vzdělávací kurzy. V posledních třech letech prošlo takovými kurzy 8 pedagogů. I přes nepříznivou kvalifikovanost pedagogického sboru, je výuka žáků na dobré úrovni. Přesto bude zvyšování kvalifikovanosti výuky jedním z nejdůležitějších úkolů pro vedení školy v následujících letech. Asistenti pedagoga splňují kvalifikační požadavky.
Procentuální zastoupení mužů ve školním roce 2010/11 se snížil z pěti na dva.
 
 
b) Materiální a technické podmínky
 
Pro vzdělávání jsou využívány prakticky všechny místnosti v budově školy. Je v nich umístěno 10 tříd (6 praktických, 1 přípravná třída a 3 speciální), jedna učebna HV, jedna počítačová učebna, školní dílny, školní kuchyňka, školní družina a herna. Všechny třídy jsou vybaveny novým žákovským nábytkem pro jednoho žáka. Ostatní vybavení tříd je průběžně inovováno dle finančních možností školy. Z technických prostředků jsou k dispozici tři televizory a videorekordéry, dva DVD přehrávače. Vybavení počítači je dostačující, všech 12 je též připojeno na internet. Ve škol. roce 2010/11 se podařilo zřídit učebnu s interaktivní tabulí. Na velmi dobré úrovni je také vybavení školních dílen a školní kuchyňky. Naopak potřebám školy nevyhovuje herna v přízemí školy, kde se odbývají tělocviky žáků 1. stupně a speciální školy. Ostatní žáci chodí do tělocvičny na ZŠ Tyršova, která je pronajata pro naší školu na 6 hodin Tv, pro lehkoatletické závody využívá škola stadion místní TJ. Škola nemá k dispozici vlastní pozemek, kde by mohla probíhat výuka pracovní činnosti (práce na pozemku).
Pro zkvalitnění výuky žáků s kombinovaným postižením byla v roce 2007 zřízena a vybavena rehabilitační třída. Zároveň byla zbudována šikmá schodišťová plošina mezi přízemím a prvním patrem.
Vybavení pomůckami je dobré pro výuku na 1. stupni. Pro potřebu výuky na 2. stupni (fyzika, chemie) je nedostačující a z části jsou technicky zastaralé.
Vybavení učebnicemi a učebními texty lze hodnotit jako velmi dobré pro výuku podle vzdělávacího programu zvláštní škola a pomocná škola. Naprosto nevyhovující je stav pro výuku podle vlastního ŠVP. Učebnice a pracovní sešity nejsou zatím k dispozici. Učitelé využívají převážně stávající učebnice a pomůcky. Umístění skladu učebnic je provizorní, zatím nebyly nalezeny odpovídající prostory.
 
c) Hygienické podmínky
 
Všechny učebny odpovídají stávajícím normám, ve všech byla provedena rekonstrukce osvětlení. Větrání se provádí okny. Při vyšší venkovní teplotě je však málo účinné ve třídách situovaných na východ. Nevhodné je také zastínění těchto tříd pomocí pohyblivých žaluzií.
Vytápění školy je plně vyhovující. Je zajišťováno plynovou kotelnou, umístěnou v budově školy a novými rozvody ústředního topení. Rekonstruováno bylo také sociální zařízení. V každém podlaží jsou umístěna WC pro chlapce a dívky. V přízemí byl instalován sprchový kout.

Pokračování