Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový studijní obor - Praktická škola jednoletá

 

Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12,    příspěvková organizace
 
e-mail: spec.zs.rbk@seznam.cz, tel.: 412332110             IČO:47274409 
 
Ve školním roce 2012/2013 bude ve Speciální ZŠ Rumburk otevřen nový obor studia – Praktická škola jednoletá
 
Kód a název oboru vzdělání: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
Schválilo MŠMT dne 31.1.2011 č.j. 33 461/2010-21 s platností od 1.9.2011        
 
Praktická škola s jednoletou přípravou je určena pro dívky a chlapce s ukončenou docházkou z devátých či desátých a nižších ročníků základní školy praktické a základní školy speciální, u kterých zatím není jistota, že zvládnou učební obory na odborném učilišti.
 
Pojetí a cíle vzdělávacího programu:
Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života s možností uplatnění v chráněných pracovištích a při pomocných prací v různých profesních oblastech.
 
Pracovní uplatnění: Pomocné práce ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, v zemědělství a chráněných pracovištích.
 
Délka a forma studia: Denní forma studia s délkou jednoho roku.
 
Způsob ukončení: Závěrečná zkouška
 
Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce
 
Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.
 
V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 se nekonají přijímací zkoušky.
Pro školní rok 2012/2013 může být přijato deset uchazečů
Přihlášky budou zaslány nebo individuálně předány nejpozději do 15.3.2012 na adresu školy.
Přihlášky ke studiu musí být na předepsaném tiskopise, řádně vyplněné, včetně potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikací. Pokud na přihlášce nebude potvrzena klasifikace za kladní školou za poslední dva ročníky, pak je potřeba doložit kopie vysvědčení.
Uchazeč, kterému bude doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělání, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit doložením zápisového lístku do 10-ti pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.
 
Kritéria pro přijetí:
-          průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky nebo docházky do kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální.
-          Žadatel nesmí mít třetí stupeň z chování v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky
 
Bližší informace lze získat přímo ve škole nebo na tel.: 412332110.

Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení.
 
Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 je stanoveno do 31. června.
Přihlášky je možné podávat nejpozději do 15.6.2012.
 

Výsledky přijímacího řízení 1.kolo

V prvním kole přijímacího řízení byl přijat jeden uchazeč:

 Uchazeč: registrační číslo   výsledek
 1/2012  přijat

 

 

 

2.kolo přijímacího řízení

Uchazeč: registrační číslo        výsledek
  2/2012             přijat
  3/2012  přijat
  4/2012  přijat
  5/2012  přijat
  6/2012  přijat
  7/2012  přijat
  8/2012  přijat