Jdi na obsah Jdi na menu
 


Primární prevence

 

Primární prevence
 
Primární prevence probíhá na škole na základě vypracovaného „Minimálního preventivního programu“ školním metodikem prevence. Zaměření je rozděleno do několika oblastí:  šikana, vandalismus
            drogové závislosti, alkoholismus, kouření
             kriminalita a delikvence
            xenofobie, rasismus, intolerance
            virtuální drogy (počítače, televize) gamblerství
 
Zajišťování informovanosti žáků o problematice sociálně patologických jevů probíhá prostřednictvím přednášek a besed zajišťovaných Městskou policií, Policií ČR, K – centrem a Střední zdravotní školou.
Primární prevenci hodnotím jako velmi dobrou a plně funkční
 
 
Environmentální výchova
 
Program školy je zaměřen na získávání základních informací o vztahu člověka a přírody a jeho role v utváření životního prostředí. Žák by měl získat určité znalosti, dovednosti a postoje k ochraně a tvorbě životního prostředí.
Cíle školního programu EVVO se realizují ve výuce jednotlivých předmětů v ročnících 1. a 2. stupně, přednáškách, při vycházkách a exkurzích v regionu Šluknovského výběžku.
EVVO hodnotím jako velmi dobrou a plně funkční.
 
 
Přístup k informacím a jejich transfer
 
Většina informací pro rodiče žáků je obsažena v žákovských knížkách v příslušných kolonkách. Další informace o dění ve škole jsou k dispozici na webových stránkách školy. Jsou tam uvedeny i nejdůležitější telefonní čísla a kontakty.
Veřejnost je informována o dění ve škole na nástěnce u hlavního vchodu a v místním či regionálním tisku.
Rodiče mají možnost oslovit vedení školy osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím třídních učitelů nebo školské rady. Tuto oblast považuji za plně funkční a účinnou.
 
 
Řízení školy, personální agendy a dalšího vzdělávání
 
Úroveň systémového řízení
 
Řízení školy je systematické, ředitel školy i jeho zástupce mají přesně rozdělené kompetence jak v oblasti kontrolní, tak i řídící. Řídící činnost je koncipována tak, aby byla minimálně formální a maximálně efektivní. Pro kvalitu a účinnost řízení je nezbytný informační systém, který napomáhá tomu, aby chod školy byl co nejefektivnější a bez zbytečných výkyvů. Většina primárního kontaktu se odehrává vzájemnou komunikací, informace všeho druhu jsou předávány na pedagogických a provozních poradách, dále k předávání informací slouží též nástěnka ve sborovně. Zájmem vedení školy je co nejobjektivnější a nejefektivnější komunikace mezi zainteresovanými stranami.

Pokračování