Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Průběh vzdělávání
 
a) Plánování a příprava
Vyučování je plánováno na základě dosud platných osnov vzdělávacího programu zvláštní školy, pomocné školy a vlastního ŠVP. Tyto dokumenty stanovují konkrétní vzdělávací cíle a obsah výuky v jednotlivých předmětech. Ve vyučovacích hodinách využívá většina vyučujících didaktické pomůcky, audiovizuální techniku a různé učební materiály.
 
b) Realizace a řízení vyučování
Z kontrol a jednotlivých zpráv učitelů vyplývá, že osnovy jsou plněny průběžně, bez velkých časových rozdílů. Určité problémy vznikají ve výuce podle vlastního ŠVP. Jedná se zejména o německý jazyk, kde se ukazuje, že je příliš náročný pro mladší žáky 2. stupně a dějepis, kde je látka příliš rozsáhlá..
Organizací vyučovacích hodin, přizpůsobují vyučující možnostem žáků, které jsou dány charakterem a stupněm postižení. Učitelé uplatňují individuální přístup k žákům, respektují rozdílné pracovní tempo. Upevňování znalostí a dovedností je zaměřeno převážně na časté mechanické opakování. Žáci, kteří mají výraznější problémy, jsou v určitých předmětech vzděláváni podle individuálních plánů.
 
c) Motivace a hodnocení
 
Motivace žáků na začátku vyučovací hodiny se provádí častěji na 1. stupni. Na 2. stupni je tato stránka zjednodušována, nezřídka opomíjena. Velmi často používají vyučující různé formy pochval, které mají u žáků i rodičů kladnou odezvu. Účinek pochval bývá však převážně krátkodobý, především u žáků 2. stupně. Hodnocení žáků je prováděno podle pravidel stanovených Školním řádem.
 
4. Školní klima a vzájemné vztahy školy s rodiči.
 
a) Klima, vztahy
Ze strany pedagogických pracovníků je patrná snaha uplatňovat v jednání se žáky slušný a korektní přístup, který respektuje jejich osobnost, názory a zájmy. Takový přístup se však často nesetkává s obdobným přístupem ze strany řady žáků a jejich zákonných zástupců. Podrážděně a nekriticky reagují na požadavky vyučujících a jejich oprávněné připomínky. Tento stav se negativně projevuje při samotném vyučování. Při vyučování musejí vyučující nejednou používat autoritativní přístup. U starších žáků se i tento přístup míjí účinkem. Jedná se o odmítání plnit pokyny učitelů, zejména při pracovním vyučování a tělesné výchově. V poslední době se začínají projevovat prvky šikany ve vztazích mezi žáky.
 
b) Vzájemné vztahy školy s rodiči
jak již bylo uvedeno, nejsou tyto vztahy ideální. Lze konstatovat, že v naprosté většině rodiče žáků se školou nespolupracují. Školu navštěvují pouze na vyzvání nebo při různých stížnostech na pedagogické pracovníky, v převážné většině nepodložených. Třídních schůzek se zúčastňují rodiče asi 10% žáků školy.
Kladně hodnoceny a hojně rodiči navštěvovány bývají akce organizované školou, na kterých žáci vystupují.

Škola se snaží podávat rodičům informace o výsledcích vzdělávání jejich dětí i v době výuky, stanovené rozvrhem. Tuto možnost využívají rodiče minimálně.

Pokračování