Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlastní hodnocení školy 2008/2011

4. 11. 2011
  
Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková organizace
 
 
Vlastní hodnocení školy 2008-2011
 
 
1. Vzdělávací programy školy
 
Speciální základní škola Rumburk zahrnuje školu praktickou (1.-9. roč.) a školu speciální (1.-10. roč.), přípravnou třídu, školní družinu a Speciálně pedagogické centrum.
V období školního roku 2008/2011 byla výuka organizována podle následujících vzdělávacích programů:
Praktická škola – v 1.- 4. a 6.-9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upraveného pro žáky s LMR. V 5. ročníku dle vzdělávacího programu zvláštní školy pod č.j. 22980/97-22 a ve speciální škole v 1. a 7. ročníku dle ŠVP obor vzdělání základní škola speciální, v ostatních ročnících dle vzdělávacího programu pomocné školy pod č.j. 24035/97-22.
V průběhu realizace vlastního ŠVP na 2. stupni, byla změněna organizace výuky německého jazyka. Původní záměr, vyučovat cizí jazyk v každém ročníku s jednohodinovou týdenní dotací, byl pro mladší žáky (6. a 7. roč.) příliš náročný. Po korekci bude tedy výuka cizího jazyka probíhat pouze v 8. a 9. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací v každém ročníku.
Během školního roku probíhají akce související s enviromentálním programem školy. V okolí Rumburku byly rozmístěny ptačí budky, které žáci vyrobili při pracovní výchově. Žáci kontrolují jejich stav, případné škody odstraňují nebo instalují nové. Zároveň kontrolují, zda je budka obsazená tím druhem, pro který byla budka vyrobena.
V rámci všech speciálních škol v okrese Děčín se žáci naší školy zúčastňují řady sportovních a dovednostních soutěží. Jsou to především lehkoatletické závody, turnaje v kopané a florbalu, přírodovědné soutěži a v pracovní dovednosti chlapců a dívek „Zlaté kladívko“, „Zlatá nitka.“
Škola organizuje pro žáky různé zájmové útvary: dovedných rukou, počítačový, taneční a hudební kroužek.
V rámci projektu je již několik let organizováno zábavné odpoledne s volbou „MISS školy“ a taneční a pěvecký kroužek vystupuje na různých soutěžích, v Domovech důchodců a ÚSP v okolí Rumburku.
Od školního roku 2010/11 je škola partnerem v projektu Aktivačních center, která jsou zaměřena na žáky s těžším mentálním postižením. Ve třech kurzech ( Obsluha multimediálních přístrojů, Základy přípravy pokrmů, Výtvarné a umělecké činnosti), které probíhaly každý týden v časové dotaci dvou hodin se v odpoledních hodinách vzdělávalo celkem 22 žáků, kteří v červnu obdrželi certifikáty o absolvování v jednotlivých kurzech. Nositelem projektu je Humanitas – Profes, o.p.s. a je financován Evropským sociálním fondem a MŠMT. Dalšími školami zapojenými do AC jsou Speciální školy: Blansko, Hradec Králové, Strakonice, Třinec.
Škola je rovněž zapojena do projektu „EU peníze školám“ financovaného rovněž z ESF a MŠMT.