Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2011/2012

17. 10. 2012

 

 
 
                        Výroční zpráva o činnosti školy
 
 
                    Školní rok 2011/2012
 
Charakteristika školy:
 
 
            Speciální základní škola Rumburk je škola spádová, které slouží pro žáky, kteří přicházejí ze všech ZŠ v Rumburku, Starých Křečan, Mikulášovic, Krásné Lípy, Chřibské, Rybniště a Jiříkova. Z celkového počtu současných 84 žáků jich dojíždí 43.
            Škola má 5 tříd praktické školy, 3 třídy speciální školy a 1 přípravnou třídu. Ve dvou třídách jsou spojené ročníky. V jednom oddělení školní družiny je 10 žáků. Družina slouží také jako klub pro dojíždějící žáky, kteří by jinak museli čekat na dopravní spoje venku.
            Škola má od roku 1994 právní subjektivitu. V letech 1995 až 1997 došlo na škole k větším stavebním úpravám. Byla zhotovena omítka na celé budově školy, vybudováno nové ústřední topení na zemní plyn s kotelnou umístěnou v půdních prostorách a provedena rekonstrukce všech WC v budově. V letech 2002 až 2004 byly natřeny rámy oken a provedeno vymalování všech prostor. K novému vymalování učeben došlo až letos z důvodu dřívějšího nedostatku finančních prostředků.
            Vybavení učebními pomůckami je standardní. Dokupují se podle finančních možností školy. Pro potřebu vyučování a ŠD je k dispozici jedna počítačová učebna s připojením na internet, tři televizory, tři videorekordéry a dva DVD přehrávače. Od roku 2010 je zřízena též učebna s interaktivní tabulí. Na velmi slušné úrovni je vybavení školních dílen a školní kuchyňky. Stále obnovovaný sklad učebnic pokrývá nároky všech tříd. Poněkud větší problémy nastaly při započaté výuce dle RVP (ŠVP), neboť stále není dostatek vydaných učebnic k jednotlivým předmětům. Tento problém i po šesti letech, kdy se učí podle ŠVP stále přetrvává.
            Od září školního roku 2008/09 funguje ve škole šikmá schodišťová plošina z přízemí do prvního patra. Tím se mohou imobilní žáci bez problémů dopravit do svých tříd. Zlepšilo se rovněž zázemí pro speciální třídu (rehabilitační), kdy propojením dvou tříd vznikla v jedné třídě pro žáky odpočinková zóna.
            Budova je chráněná elektronickým zabezpečovacím zařízením, vyvedeným na pult městské policie.
            Od září 1998 je součástí školy Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené, které muselo být umístěno do pronajatých prostor, neboť ve škole není místo.
            Problémem ve škole je především nedostatek učeben, skladových prostor, kabinetů a možnost zřízení archivu.
            Od září 2010 je škola partnerem v projektu Aktivačních center, která jsou zaměřena na žáky s těžším mentálním postižením. Druhým rokem se ve třech kurzech ( Obsluha multimediálních přístrojů, Základy přípravy pokrmů, Výtvarné a umělecké činnosti), které probíhaly každý týden v časové dotaci dvou hodin se v odpoledních hodinách vzdělávalo celkem 25 žáků, kteří v červnu obdrželi certifikáty o absolvování v jednotlivých kurzech. Nositelem projektu je Humanitas – Profes, o.p.s. a je financován Evropským sociálním fondem a MŠMT. Dalšími školami zapojenými do AC jsou Speciální školy: Blansko, Hradec Králové, Strakonice, Třinec.
Škola je rovněž zapojena do projektu „EU peníze školám“ financovaného rovněž z ESF a MŠMT.
 
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva
 
Základní škola:           Školní vzdělávací program upravený pro žáky s LMP
                                 Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola speciální –
                                1., 2., 7., 8. ročník
 
 
Speciální škola:           Vzdělávací program pomocné školy
                                 Schváleno MŠMT ČR, č.j.: 24 035/97 – 22 s platností od 1.9.1997
                                 Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola speciální –
                                 1., 2., 7., 8. ročník
 
 
Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi
 
            Ve škole a SPC pro MP pracuje 21,486 přepočtených pracovníků, fyzicky 26 lidí. Pedagogických pracovníků je 20.
 
Ředitel:
Mgr. Vladimír Šamša, spec. pedagog, 30 let praxe, na Spec.ZŠ 30 let
 
Učitelé:
Emílie Procházková, učitelka MŠ + spec. pedagog, 35 let praxe, na Spec.ZŠ 19 let
Mgr. Ivana Skramužská, spec. pedagog, 37 let praxe, na Spec.ZŠ 37 let
Helena Zápotocká, ÚSO, 32 let praxe, na Spec.ZŠ 10 roků
Mgr. Olga Richterová, spec. pedagog, 42 let praxe, na Spec.ZŠ 42 let
Mgr. Karin Slánská, uč. 1. st. ZŠ, 15 let praxe, na Spec.ZŠ 11 let
Mgr. Věkoslava Dudková, spec. pedagog, 28 let praxe, na Spec.ZŠ 16 let
Karel Nedvídek, ÚSO, 6 let praxe, na SZŠ 6 let
Mgr. Jana Vomelová, ÚSO, 10 let praxe, na Spec.ZŠ 5 roky
Mgr. Eva Bredlová, spec. pedagog 6 let praxe, na Spec.ZŠ 6 let
Bc. Alena Tesařová, učitelka MŠ, 36 let praxe, na Spec.ZŠ 4 roky
Jitka Dvořáčková, učitelka, 29 let praxe, na Spec. ZŠ 4 roky
Mgr. Karel Hroch, spec. pedagog, 7 let praxe, na Spec. ZŠ 1 rok
Alexandr Kopecký, konzervatoř, 14 let praxe, na Spec.ZŠ 3 roky
 
Vychovatelky:
Radka Rigová, SOU, asistentka pedagoga, 14 let praxe, na Spec.ZŠ 14 let
Blanka Sommerschuhová, ÚSO, asistentka pedagoga, 13 let praxe, na Spec.ZŠ 13 let
Jana Kvapilová, SPŠ – vychovatelství, 8 let praxe
 
Správní zaměstnanci:
Jana Farkašová, uklizečka
Dana Kučerová, uklizečka
Dagmar Míková, ekonom
Jana Kesllerová, školnice
Jana Masařová, mzdová účetní
 
SPC pro MP
Radmila Breburdová, sociální pracovnice
PhDr. Jan Purnoch, psycholog
Mgr. Pavla Křepelková, spec. pedagog, 27 let praxe, SPC 3 roky
Mgr. Zdeňka Doleželová, spec. pedagog, 27 let praxe, SPC 5 let
 
U pedagogických pracovníků je uváděna pouze pedagogická praxe
 
 
 
SPC pro MP:
Obsazení – 1 speciální pedagog, 1 psycholog, 1 sociální pracovnice, 1 logopedka
Působnost: okres Děčín, od 1.1.2009 Šluknovský výběžek
Adresa: Sukova ul. 870/6, Rumburk
 
 
Během srpna 2011 došlo k přestěhování centra z prostor v Žitné ulici, kde centrum působilo od roku 2004, do Sukovi ulice. Důvodem přestěhování byl prodej domu v Žitné ulici, který byl majetkem města Rumburk.
            Centrum má v evidence již 1827 klientů s mentálním, řečovým, tělesným či kombinovaným postižením. Během školního roku přibylo dalších 508 klientů, u kterých z větší části převažuje logopedická diagnóza. Péče byla ukončena u 28 klientů. Pracovnice rozšiřovaly svoji péči i o klienty s tělesným a kombinovaným postižením. Dále pokračovaly se zajištěním logopedické péče pro veřejnost vzhledem k nedostatečnému pokrytí této péče ve výběžku. Součástí log. péče jsou pravidelné výjezdy po celý rok do MŠ a ZŠ Chřibská, MŠ Jiříkov, kde je nejvíce klientů s vadou řeči. Péče o předškolní děti probíhala formou spolupráce s rodinami, dále pak zajištěním individuálních integrací do běžných tříd MŠ a u dětí, které nedocházely do předškolního zařízení v prostorách centra.
            Obdobně péče o děti školního věku zahrnovala především práci s rodinami zdravotně postižených dětí, spolupráci se speciálními školami a individuální výukou u dětí zbavených povinnosti docházet do školy.
           
 
 
Údaje o zařazování dětí:
 
Ve školním roce 2011/2012 přišli k zápisu tři žáci.
            Během školního roku bylo vřazeno celkem 15 žáků. Povinnou školní docházku v praktické škole ukončilo 9 žáků. Z  8. ročníku 4 žáci a z 9. ročníku 5 žáků. Ve Speciální škole ukončilo docházku 5 žáků.
            Dva žáci nenastoupili do žádného učebního oboru, ostatní nastoupili do učebních oborů (zednické práce, práce ve stravování, pečovatelské služby, stravovací a ubytovací služby apod.) do středních škol ve Šluknově a Varnsdorfu.
            Tři žáci ze speciální školy nastoupili do jednoleté praktické školy v Rumburku, ostatní navštěvují Agenturu Pondělí.
 
 
 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
 
Prospěch:          s vyznamenáním                    8 žáků              tj.                     8,70 %
                        prospělo                               82 žáků             tj.                    89,13 %
                        neprospělo                             2 žáci              tj.                     2,17 %
 
 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků:
 
Výchovný poradce                                                                                    1 ped.
Vývojová dysfázie                                                                                     2 ped.
Diagnostika vývoje dítěte předškol. věku                                                      2 ped.
Test postavy                                                                                             1 ped.
Podpora inkluzivního vzdělávání                                                                  1 ped.
SON-R                                                                                                     2. ped.
 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
 
26.9.2011 -     beseda – dospívání                                                                    2. stupeň
 2.11.2011 -    Beseda s Městskou policií Rumburk                                              2. stupeň
25.11.2011 -   Sálová kopaná                                                                           8 žáků
29.11.2011 -   Zdravý životní styl                                                                       2. stupeň
 9.12.2011 -    Zdravý životní styl                                                                       1. stupeň
 9.12. 2011 -   Ajax                                                                                          1. stupeň
 6. 12.2011 -   Mikulášská nadílka                                                                    celá škola
13.12.2011-    MISS školy – zábavné odpoledne                                                  22 žáků
15.12.2011 -   Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v ÚSP Krásná Lípa        14 žáků
27.1.2012 -     Ajax 2                                                                                      1. stupeň
 2.3.2012 -      Turnaj ve florbale                                                                     8 žáků
16.3.2012 -     Přírodovědná přednáška                                                              celá škola
12.4.2012 -     Soutěž o Zlaté kladívko – pracovní dovednost chlapců                    3 žáci
26.4.2012 -     Soutěž o Zlatou nitku – pracovní dovednost žákyň                         3 žákyně
14.5.2012 -     SHM školy                                                                                 2. stupeň
17.5.2012 -     SHM – okresní kolo spec. škol                                                      6 žáků
16.5.2012 -     Beseda o kamarádství, přátelství                                                  1. stupeň
24.5.2012 -     Beseda – rodina                                                                          2. stupeň
31.5.2012 -     Beseda – charakter                                                                      2. stupeň
 1.6.2012 -      Plavání v bazénu                                                                          celá škola
 5.6.2012 -      Atletika pro děti                                                                          1. stupeň
 5.6.2012 -      Exkurze do NPČS                                                                         2. stupeň
18.6.2012 -     Branný závod hlídek spec. škol okr. Děčín                                       4 žáci  
18.6.2012 -     Fotbal ve Šluknově                                                                      7 žáků
18.6.2012 -     Třídíme odpad                                                                            celá škola
 
 
 
 
Mimoškolní aktivity:
 
Počítače                                                                                            10 žáků
Taneční kroužek                                                                                 14 žáků
Pěvecký kroužek                                                                                  9 žáků
 
Další aktivity školy:
 
Sběr papíru, sběr žaludů a kaštanů pro myslivecké sdružení, sběr léčivých bylin (březové listí), třídění odpadu ve škole (PET lahve, papír).
 
 
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO
                PROGRAMU 2011/2012
 
Primární prevence je součástí každodenního života v naší škole. Klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny naší prevence a realizují se s podporou ředitele školy a celého pedagogického sboru. 
Žáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a programů. Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata rozvoje mezilidských vztahů, nebezpečí šikany, kriminality, vztahů v rodině a dalších nežádoucích jevech.
Na nás učitelích ležel celoroční těžký úkol a to především v budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých vztahů mezi žáky, spolupráce s rodinou a prevence nežádoucích aspektů, které s sebou přináší dnešní doba.
Během celého školního roku se žáci zapojovali do třídních projektů, jejichž cílem bylo podporovat zdravý životní styl, dodržovat určitá společenská pravidla a osvojovat si pozitivní sociální chování.
 
 
Jako největší problémy ve škole cítíme:
 
·         Nárůst žáků – kuřáků a to už od 6. ročníku. (věk dětí se bohužel neustále snižuje)
·         Časté jednodenní či delší absence u problémových žáků.
·         Nevhodné chování některých žáků 2. stupně, a to i k vyučujícím.
·         Ničení školního majetku.
·         Obtížná spolupráce s některými rodiči u problémových žáků.
·         Pozdní příchody do školy.
·         Vzájemné chování spolužáků (nadávky, osočování, jednorázové ubližování)
·         Šikanování
 
Pokračujeme v dosavadní spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Rumburk a Střední zdravotní školou. Podařil se nám navázat další kontakt s Apoštolskou církví Varnsdorf, která nám prostřednictvím Etických dílen nabídla ucelený program pro 1. i 2. stupeň. PPP nám nabídla diagnostiku sociálního klimatu kolektivů, kterou jsme využili ve dvou problémových třídách na 2. stupni.
 
 
Mezi jednorázové akce patří:
 
 

Datum
Třída
Název akce
Organizace
jedenkrát měsíčně
3,4,5 třída
Ajax
Policie ČR
p. Burešová
15.9.
1. stupeň
Základy hygieny
Střední zdravotní škola,
p. Čapíková
15.9.
2. stupeň
Hygiena a dospívání
-//-
25.10.
2. stupeň
Krádeže a důsledky, šikana, trestní právo
Městská policie Rumburk
p. Jeřábek
24.11.
1. a 2. stupeň
Zdravý životní styl
Střední zdravotní škola,
p. Čapíková
8.12.
1. a 2. stupeň
Alkohol, kouření
Střední zdravotní škola,
 p. Čapíková
9.2.,23.2.8.3.
7. a 9. třída
Šetření školního klimatu
PPP Rumburk,
Mgr. Michalinová, Mgr. Staněk
14.3.,4.4.25.4,
6. třída
Šetření školního klimatu
PPP Rumburk,
Mgr. Michalinová, PhDr. Veselá
22.3.
2. stupeň
Antikoncepce, těhotenství
Střední zdravotní škola,
p. Čapíková
29.3.
2. stupeň
Sexuálně přenosné nemoci
Střední zdravotní škola,
p. Čapíková
24.3.
8. třída
Šikana a drogy
Městská policie Rumburk
14.5.
1. stupeň
Jak se stát dobrým kamarádem
Apoštolská církev, p. Penclová
15.5.
2. stupeň
Přátele
Apoštolská církev, p. Penclová
21.5.
1. stupeň
Jak se nehádat se sourozenci
Apoštolská církev, p. Penclová
21.5.
2. stupeň
Rodina
Apoštolská církev, p. Penclová
28.5.
1. stupeň
Jak mít pěkný vztah s rodiči
Apoštolská církev, p. Penclová
28.5.
2. stupeň
Předsudky
Apoštolská církev, p. Penclová

 
Agresivní chování žáků se bohužel snižuje i do nižších ročníků. Hned na počátku školního roku jsme za pomoci kurátora řešili případ zvýšené agrese u chlapce z 2. stupně. Společně s rodiči jsme se dohodli na ambulantní léčbě chlapce v Etopu v Děčíně. Další případ zvýšené agrese byl řešen pouze ve škole. Společně s rodiči jsme se dohodli na tom, že rodiče budou pravidelně doprovázet syna do školy, přestože se jedná o žáka 8. třídy. V obou případech došlo k velkému zlepšení.
 
Záškoláctví se objevuje převážně na druhém stupni. I v tomto školním roce jsme se celé problematice věnovali a děti, které nechodily do školy, častokrát za pomoci sociálního odboru řešili. I nadále se musí v těchto krocích pokračovat.
Kouření cigaret ale i marihuany se bohužel více rozmohlo. Děti začínají s cigaretami stále v nižším věku. Podle statistik vyplývá, že téměř polovina mladých Čechů ve věku 15 až 19 let někdy vyzkoušela marihuanu nebo hašiš, 22 procent tyto drogy užívá pravidelně. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi jsme na špici pomyslného žebříčku.

Oproti loňskému roku došlo ke snížení počtu dětí, které jsou pod dohledem kurátora. A důvody proč mají dohled, nejsou tak závažné a jsou spíše preventivní.
 
Problém v uskutečňování prevence sociálně patologických jevů vidím v nedostatku finančních prostředků na krytí služeb, které se tímto zabývají.
 
 
Výchovné poradenství:
Seznam žáků, kteří ve školním roce 2011/2012 splnili devět let povinné školní docházky
Speciální třídy :
5 žáků – Z.Gazsi, B. Demeterová, M. Růžková, S. Soukupová, L. Farkaš
Praktické třídy :
8. ročník –  4 žáci (Engelmann Petr, S. Siváková, V. Vyhnánková, P. Vodičková), 1 žák žádá  o prodloužení školní docházky (Engelmann Jan)
9. ročník – 6 žáků (Ferencová, L. Gazsi, Karel David, L. Naď, M. Nerad, A. Daduč)
Celkem : 15 vycházejících žáků
Učební obory :
Lesnické práce, Šluknov – 1 žák ( Nerad)
Pečovatelské služby,Varnsdorf – 2 žákyně (Vyhnánková, Vodičková)
Pekař, Šluknov – 1 žákyně (Siváková)
Práce ve stravování, Šluknov – 2 žáci (Gazsi, Ferencová)
Stravovací a ubytovací služby, Vdf –  2 žáci (Engelmann, Demeterová)
Praktická škola jednoletá, Rumburk – 3 žáci (Farkaš, Růžková, Soukupová)
1 žák z praktické školy nepodal přihlášku (Naď)
2 žáci nepřinesli potvrzení o přijetí na uč. obor – neodeslány zápisové lístky (Karel David,
A. Daduč)
1 žák bude žádat o prodloužení školní docházky (Engelmann Jan)
1 žák ze spec. třídy ve vzdělávání dále nepokračuje (Z. Gazsi)
Konkrétní realizace EVVO ve školním roce 2011/2012
Speciální základní škola Rumburk
 
o   Pokračování v projektu Recyklohraní (1. -9. roč.)
o   Pokračování v projektu Ukliďme si svět (1. -9. roč.)
o   Přírodovědné vycházky do okolí - sběr přírodních materiálů (1. stupeň, 6. a 8. roč.)
o   Obnova květináčů, výzdoba tříd hrnkovými květinami (1. -9. roč.)
o   Projektový den – Sběrný dvůr (6. roč.)
o   Exkurze do NP České Švýcarsko (2. stupeň)
o   Výtvarné práce z listí a jiných přírodních materiálů (1. -9. roč.)
o   Módní přehlídka oděvů z odpadových materiálů – Recyklomodeling (5. roč.)
o   Zazimování rostlin – ochrana proti mrazu
o   Péče o zvěř v zimě – krmení divokých kachen (3., 4. roč.)
o   Zimní vycházka do lesa – pozorování přírody a stop ve sněhu (3. – 6. ročník)
o   Výroba vánočních ozdob z přírodnin (3. – 6. roč.)
o   Výroba ptačích krmítek (2. stupeň)
o   Přírodovědné přednášky o fauně a floře NP České Švýcarsko (1. -9. roč.)
o   Projektový den - Mraveniště (5. roč.)
o   První jarní rostliny – pozorování, kresba (1. stupeň + pomocné třídy)
o   Výsadba pokojových rostlin a balkonových květin (1. -9. roč.)
o   Úklid v okolí školy, jarní práce na školním pozemku (3., 4. r.)
o   Účast v projektu Najdi si svůj červený kontejner (6. r.)
o   Projektový den – Den Země, akce na Lužickém náměstí v Rumburku (1. -9. roč.)
o   Projektový den - Den stromů (1. stupeň + pomocné třídy)
o   Přednáška na téma Třídění odpadů (1. -9. roč.)
o   Návštěva Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě (6. roč.)
o   Školní výlety a exkurze (1. stupeň, 6. a 8. roč.)
o   Sledování dokumentárních filmů s environmentální tématikou (1. -9. roč.)
o   Doporučení pro ekologické chování v přírodě o prázdninách (1. -9. roč.)
 
 
 
 
Základní údaje o hospodaření školy k 31.12.2011
 
a) celkové výdaje (náklady) školy (v tis. Kč)
 
 
přímé                                                                                                                95 tis.
 
provozní                                                                                                         1 165 tis.
 
mzdové                                                                                                         6 712 tis.
 
rezervní fond                                                                                                       0 tis.
 
Odvody                                                                                                         2 237 tis.
 
2 % MP (FKSP)                                                                                                  66 tis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
výdaje celkem                                                                                             10 438 tis. 
 
 
 
b) neinvestiční výdaje                                                                                          0 tis.
 
c) finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu                                   10 443 tis.
 
Hospodářský výsledek za rok 2011                                                                      4 tis.
 
 
 
Výroční zpráva byla se zaměstnanci projednána na poradě dne 8.10.2012 a ve školské radě dne 10.10.2012.
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr.,Bc. Vladimír Šamša
 
 
 
V Rumburku dne 1.10.2012             
 
 
 
 
Příloha 1: Tabulky k výroční zprávě
Příloha 2: Fotografická dokumentace z činnosti školy