Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013

17. 10. 2013

 

Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, příspěvková organizace
 
 
 
 
                        Výroční zpráva o činnosti školy
 
 
                                               Školní rok 2012/2013
 
Charakteristika školy:
 
 
            Speciální základní škola a Praktická škola Rumburk je škola spádová, která slouží pro žáky, kteří přicházejí ze všech ZŠ v Rumburku, Starých Křečan, Mikulášovic, Krásné Lípy, Chřibské, Rybniště a Jiříkova. Z celkového počtu současných 82 žáků jich dojíždí 44.
            Škola má 5 tříd praktické školy, 3 třídy speciální školy, 1 přípravnou třídu a 1 třídu jednoleté praktické školy (střední vzdělávání). Ve třech třídách jsou spojené ročníky. V jednom oddělení školní družiny je 10 žáků. Družina slouží také jako klub pro dojíždějící žáky, kteří by jinak museli čekat na dopravní spoje venku.
            Škola má od roku 1994 právní subjektivitu. V letech 1995 až 1997 došlo na škole k větším stavebním úpravám. Byla zhotovena omítka na celé budově školy, vybudováno nové ústřední topení na zemní plyn s kotelnou umístěnou v půdních prostorách a provedena rekonstrukce všech WC v budově. V letech 2002 až 2004 byly natřeny rámy oken a provedeno vymalování všech prostor. K novému vymalování učeben došlo v roce 2012 z důvodu dřívějšího nedostatku finančních prostředků.
            Vybavení učebními pomůckami je standardní. Dokupují se podle finančních možností školy. Pro potřebu vyučování a ŠD je k dispozici jedna počítačová učebna s připojením na internet, tři televizory, tři  videorekordéry a dva DVD přehrávače. Od roku 2010 je zřízena též učebna s interaktivní tabulí. Na velmi slušné úrovni je vybavení školních dílen a školní kuchyňky. Stále obnovovaný sklad učebnic pokrývá nároky všech tříd. Poněkud větší problémy nastaly při započaté výuce dle RVP (ŠVP), neboť stále není dostatek vydaných učebnic k jednotlivým předmětům. Tento problém i po sedmi letech, kdy se učí podle ŠVP  stále přetrvává.
            Od září školního roku 2008/09 funguje ve škole šikmá schodišťová plošina z přízemí do prvního patra. Tím se mohou imobilní žáci bez problémů dopravit do svých tříd. Zlepšilo se rovněž zázemí pro speciální třídu (rehabilitační), kdy propojením dvou tříd vznikla v jedné třídě pro žáky odpočinková zóna.
            Budova je chráněná elektronickým zabezpečovacím zařízením, vyvedeným na pult městské policie.
            Od září 1998 bylo součástí školy Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené, které muselo být umístěno do pronajatých prostor, neboť ve škole není místo. Od 1.1.2013 bylo SPC převedeno pod Speciální základní školu a Mateřskou školu Děčín.
            Problémem ve škole je především nedostatek učeben, skladových prostor, kabinetů a možnost zřízení archivu.
            Od září 2010 je škola partnerem v projektu Aktivačních center, která jsou zaměřena na žáky s těžším mentálním postižením. Třetím rokem se ve třech kurzech ( Obsluha multimediálních přístrojů, Základy přípravy pokrmů, Výtvarné a umělecké činnosti), které probíhaly každý týden v časové dotaci dvou hodin se v odpoledních hodinách vzdělávalo celkem 26 žáků, kteří v červnu obdrželi certifikáty o absolvování v jednotlivých kurzech. Nositelem projektu je Humanitas – Profes, o.p.s. a je financován Evropským sociálním fondem a MŠMT. Dalšími školami zapojenými do AC jsou Speciální školy: Blansko, Hradec Králové, Strakonice, Třinec.
            Projekt v červnu 2013 skončil, celkem ho absolvovalo 77 žáků. V rámci povinné udržitelnosti projektu bude v následujících pěti letech probíhat ve školním roce vždy jeden kurz.
Škola je rovněž zapojena do projektu „EU peníze školám“ financovaného rovněž z ESF a MŠMT. Ten rovněž skončil v únoru 2013.
 
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva
 
Základní škola:           Školní vzdělávací program upravený pro žáky s LMP
                                   Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola speciální –
                                   1., 2., 3., 7., 8., 9. ročník
 
 
Speciální škola:           Vzdělávací program pomocné školy
                                   Schváleno MŠMT ČR, č.j.: 24 035/97 – 22 s platností od 1.9.1997
                                   Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola speciální –
                                   1., 2., 7., 8. ročník
 
Praktická škola          Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá
jednoletá                   78-62-C/01
 
Školní družina                      Školní vzdělávací program pro školní družinu
 
Přípravná třída         Školní vzdělávací program pro školní družinu
 
 
Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi
 
            Ve škole a SPC pro MP pracuje 21,486 přepočtených pracovníků, fyzicky 26 lidí. Pedagogických pracovníků je 20.
 
Ředitel:
Mgr. Vladimír Šamša, spec. pedagog, 31 let praxe, na Spec.ZŠ 31 let
 
Učitelé:
Emílie Procházková, učitelka MŠ + spec. pedagog, 36 let praxe, na Spec.ZŠ 20 let
Mgr. Ivana Skramužská, spec. pedagog, 38 let praxe, na Spec.ZŠ 38 let
Helena Zápotocká, ÚSO, 33 let praxe, na Spec.ZŠ 11 roků
Mgr. Karin Slánská, uč. 1. st. ZŠ, 16 let praxe, na Spec.ZŠ 12 let
Mgr. Věkoslava Dudková, spec. pedagog, 29 let praxe, na Spec.ZŠ 17 let
Karel Nedvídek, ÚSO, 7 let praxe, na SZŠ 7 let
Mgr. Jana Vomelová, ÚSO, 11 let praxe, na Spec.ZŠ 6 roky
Mgr. Eva Bredlová, spec. pedagog 7 let praxe, na Spec.ZŠ 7 let
Bc. Alena Tesařová, učitelka MŠ, 37 let praxe, na Spec.ZŠ 5 roky
Jitka Dvořáčková, učitelka, 30 let praxe, na Spec. ZŠ 5 roky
Mgr. Karel Hroch, spec. pedagog, 8 let praxe, na Spec. ZŠ 2 rok
Alexandr Kopecký, konzervatoř, 15 let praxe, na Spec.ZŠ 4 roky
 
Vychovatelky:
Radka Rigová, SOU, asistentka pedagoga, 15 let praxe, na Spec.ZŠ 15 let
Blanka Sommerschuhová, ÚSO, asistentka pedagoga, 14 let praxe, na Spec.ZŠ 14 let
Jana Kvapilová, SPŠ – vychovatelství, 9 let praxe
 
Správní zaměstnanci:
Jana Farkašová, uklizečka
Dana Kučerová, uklizečka skončila k 31.12.2012
Dagmar Míková, ekonom
Jana Kesllerová, školnice
Jana Masařová, mzdová účetní
 
SPC pro MP
Radmila Breburdová, sociální pracovnice - skončila k 31.12.2012
PhDr. Jan Purnoch, psycholog - skončil k 31.12.2012
Mgr. Pavla Křepelková, spec. pedagog, 28 let praxe, SPC 4 roky - skončila k 31.12.2012
Mgr. Zdeňka Doleželová, spec. pedagog, 28 let praxe, SPC 6 let - skončila k 31.12.2012
 
U pedagogických pracovníků je uváděna pouze pedagogická praxe
 
 
 
SPC pro MP:
Obsazení – 1 speciální pedagog, 1 psycholog, 1 sociální pracovnice, 1 logopedka
Působnost: okres Děčín, od 1.1.2009 Šluknovský výběžek
Adresa: Sukova ul. 870/6, Rumburk
 
 
Během srpna  2012 došlo k přestěhování centra z prostor v Žitné ulici, kde centrum působilo od roku 2004, do Sukovy  ulice. Důvodem přestěhování byl prodej domu v Žitné ulici, který byl majetkem města Rumburk.
            Centrum má v evidence již 1827 klientů s mentálním, řečovým, tělesným či kombinovaným postižením. Během školního roku přibylo dalších 235 klientů, u kterých z větší části převažuje logopedická diagnóza. Péče byla ukončena u 15 klientů. Pracovnice rozšiřovaly svoji péči i o klienty s tělesným a kombinovaným postižením. Dále pokračovaly se zajištěním logopedické péče pro veřejnost vzhledem k nedostatečnému pokrytí této péče ve výběžku. Součástí log. péče jsou pravidelné výjezdy po celý rok do MŠ a ZŠ Chřibská, MŠ Jiříkov, kde je nejvíce klientů s vadou řeči. Péče o předškolní děti probíhala formou spolupráce s rodinami, dále pak zajištěním individuálních integrací do běžných tříd MŠ a u dětí, které nedocházely do předškolního zařízení v prostorách centra.
            Obdobně péče o děti školního věku zahrnovala především práci s rodinami zdravotně postižených dětí, spolupráci se speciálními školami a individuální výukou u dětí zbavených povinnosti docházet do školy.
            Speciálně ped. centrum bylo od 1.1.2013 převedeno pod Speciální ZŠ a MŠ Děčín.
           
 
 
 
Údaje o zařazování dětí:
 
Ve školním roce 2012/2013 přišel k zápisujeden žák.
            Během školního roku bylo vřazeno celkem 7 žáků. Povinnou školní docházku v praktické škole ukončilo 8 žáků. Z  8. ročníku 3 žáci a z 9. ročníku 5 žáků. Ve Speciální škole ukončili docházku 2 žáci.
            Čtyři žáci nenastoupili do žádného učebního oboru, ostatní nastoupili do učebních oborů (zednické práce, práce ve stravování, pečovatelské služby, stravovací a ubytovací služby apod.) do středních škol ve Šluknově a Varnsdorfu.
            Jeden žák ze speciální školy nastoupili do jednoleté praktické školy v Rumburku, ostatní navštěvují Agenturu Pondělí.
 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
 
Prospěch:        s vyznamenáním                    12 žáků                      tj.                14,81 %
                        prospělo                              63 žáků                      tj.                77,78 %
                        neprospělo                             6 žáků                      tj.                7,41 %
                       
 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků:
 
Výchovný poradce                                                                                    1 ped.
Alternativní-augmentativní komunikace                                                       2 ped.
Zdravotní tělesná výchova                                                                         2 ped.
Autismus                                                                                                 3 ped.
Kurz první pomoci                                                                                   11 ped.
 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
 
8.10.2012 -     Jak překonat situace ve škole                                                        1. stupeň
15.10.2012 -  Dospívání                                                                                      2. stupeň
 5.11.2012 -   Jak správně nakládat se svými penězi                                             1. stupeň
 5.11.2012 -   Láska a vztahy                                                                              2. stupeň
22.11.2012-    MISS školy – zábavné odpoledne                                                  22 žáků
23.11.2012 -   Sálová kopaná                                                                              8 žáků
10 .12.2012 - Lidské tělo                                                                                   1. stupeň
 6. 12.2011 -   Mikulášská nadílka                                                                      celá škola
4.12.2012 -     Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v DD Krásná Lípa         14 žáků
10.12.2012 -   Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v ÚSP Krásná Lípa       14 žáků
14.12.2012 -   Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v DD Filipov                 14 žáků
18.3.2013 -     Lidské tělo                                                                                 1. stupeň
22.3.2013 -     Turnaj ve florbale                                                                       8 žáků
 2.4.2013 -      Drogy                                                                                    2. stupeň
 4.4.2013 -      Soutěž o Zlaté kladívko – pracovní dovednost chlapců                   3 žáci
18.4.2013 -     Soutěž o Zlatou nitku – pracovní dovednost žákyň                         3 žákyně
22.4.2013 -     Krádeže                                                                                    1. stupeň
10.5.2013 -     SHM školy                                                                               2. stupeň
16.5.2013 -     SHM – okresní kolo spec. škol                                                       6 žáků
30.5.2013 -     Beseda – trestní právo                                                               2. stupeň
 4.6.2013 -      Plavání v bazénu                                                                        celá škola
 14.6.2013 -    Atletika pro děti                                                                           1. stupeň
 21.6.2013 -    Branný závod hlídek spec. škol okr. Děčín                                      4 žáci  
   3.6.2013 -    Sex. přenosné nemoci                                                               2. stupeň
25.6.2013 -     Praktická cvičení první pomoci                                                   1. stupeň
 
 
Mimoškolní aktivity:
 
Kroužek výtvarné a pohybové výchovy                                                  10 žáků
Počítače                                                                                             9 žáků
Taneční kroužek                                                                                14 žáků
Pěvecký kroužek                                                                                  8 žáků
 
Další aktivity školy:
 
Sběr papíru, sběr žaludů a kaštanů pro myslivecké sdružení, sběr léčivých bylin (březové listí), třídění odpadu ve škole (PET lahve, papír).
 
 
Základní údaje o hospodaření školy k 31.12.2012
 
a) celkové výdaje (náklady) školy (v tis. Kč)
 
 
přímé                                                                                                              81 tis.
 
provozní                                                                                                       1 277 tis.
 
mzdové                                                                                                       6 226 tis.
 
rezervní fond                                                                                                     0 tis.
 
Odvody                                                                                                        2 136 tis.
 
1 % MP (FKSP)                                                                                               62 tis.
 
ostatní náklady                                                                                                301 tis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
výdaje celkem                                                                                          10 083 tis. 
 
 
 
b) neinvestiční výdaje                                                                                     0 tis.
 
Hospodářský výsledek za rok 2012                                                             10 208 Kč
 
 
 
 
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO
                PROGRAMU 2012/2013
 
Primární prevence je součástí každodenního života v naší škole.Klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny naší prevence a realizují se s podporou ředitele školy a celého pedagogického sboru. 
Žáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a programů. Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata rozvoje mezilidských vztahů, nebezpečí šikany, kriminality, vztahů v rodině a o dalších nežádoucích jevech.
Na nás učitelích ležel celoroční těžký úkol a to především v budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých vztahů mezi žáky, spolupráce s rodinou a prevence nežádoucích aspektů, které s sebou přináší dnešní doba.
 
Jako největší problémy ve škole cítíme:
 
·         Časté jednodenní či delší absence u problémových žáků.
·         Nevhodné chování některých žáků 2. stupně, a to i k vyučujícím.
·         Obtížná spolupráce s některými rodiči u problémových žáků.
·         Nárůst žáků – kuřáků a to už od 6. ročníku. (věk dětí se bohužel neustále snižuje)
·         Pozdní příchody do školy.
·         Vzájemné chování spolužáků (nadávky, osočování, jednorázové ubližování)
·         Šikanování
 
I tento školní rok pokračujeme v osvědčené spolupráci s Apoštolskou církví, jmenovitě paní Pencovou, která na naší škole dělá dlouhodobé preventivní programy pod názvem Etické dílny. Její přednášky jsou příjemné a přiměřené našim žákům. Vybírá i ožehavá témata k aktuálním problémům. Přednášky jsou doplněné praktickým cvičením. Dále pokračujeme ve spolupráci se Střední zdravotní školou, paní Čapíkovou. Drogy nám letos nově odpřednášel ředitel městské policie pan Němeček, který dlouhou dobu působil ve vězeňské službě. Nově jsme navázali kontakt s Mediační a aprobační službou, jmenovitě panem Barákem, který dětem 2. stupně vyprávěl o trestním právu a průběhu trestního řízení.
 
Mezi jednorázové akce patří:
 
 

Datum
Třída
Název akce
Organizace
8.10.
4.,5.
Jak překonat situace ve škole
Apoštolská církev, p. Pencová
8.10.
7.,8.,9.
Image nebo charakter
                   -//-
15.10.
7.,8.,9.
Dospívání-dívky a chlapci
Střední zdravotní škola,
p. Čapíková
5.11.
4.,5.
Jak správně nakládat se svými penězi
Apoštolská církev, p. Pencová
5.11.
7.,8.,9.
Láska a vztahy
                 -//-
12.11.
7.,8.,9.
Péče o dítě-děvčata
Střední zdravotní škola, p.Čapíková
10.12.
4.,5.,6
Lidské tělo
                      -//-
3.12.
4.,5.
Jak se chránit v nebezpečných situacích
Apoštolská církev, p. Pencová
28.1.
7.,8.,9
Mezilidské vztahy
Střední zdravotní škola, p.Čapíková
18.3.
4.,5.,6
Sourozenci
Apoštolská církev, p. Pencová
18.3.
7.,8.,9.
Kdo jsem
                      -//-
2.4.
7.,8.,9.
Drogy
Městská policie Rumburk,
p. Němeček
8.4.
4.,5.,6.,7.
Menstruace
Střední zdravotní škola, p.Čapíková
15.4.
7.,8.,9.
Kdo jsem
Apoštolská církev, p. Pencová
22.4.
4.,5.,6.
Krádeže
                    -//-
13.5.
7.,8.,9.
Kdo je jaký
                  -//-
27.5.
7.,8.,9.
Závěrečné vyhodnocení programu
                -//-
30.5.
7.,8.,9.
Trestní právo, průběh trestního řízení
Aprobační a mediační služba,
p. Barák
3.6.
4.,5.,6.
Závěrečné vyhodnocení programu
Apoštolská církev, p. Pencová
3.6.
7.,8.,9.
Sexuálně přenosné nemoci
Střední zdravotní škola, p.Čapíková
25.6.
4.,5.,6.
Praktické cvičení první pomoci
                -//-

 
 
Tento školní rok považujeme za největší problém našich žáků špatnou docházku do školy, jedná se převážně o žáky 2. stupně. Pokud dochází k neomluvené absenci, jsou rodiče vyzváni k návštěvě školy a věc řeší OSPOD. Pod dohledem kurátora máme v současné době 4 žáky. Jedná se o chlapce.
Stále řešíme agresivitu žáků. Bohužel se hranice tohoto patologického jednání snižuje i do nižších ročníků. Objevila se nám ve zvýšené formě i mezi žáky 1. a 2. ročníku. U dětí lze působením výchovy sklony k nesprávně ventilované agresi potlačit, bohužel je však i mnoho faktorů, které ji naopak pomáhají rozvinout. K často zmiňovaným důvodům zvyšující se agrese malých dětípatří v současnosti vliv televize a počítačových her. Je pravda, že pořady nevhodné pro děti jsou již v televizi k vidění kdykoliv během dne a je těžké dítěti zabránit, aby z nich něco nepochytilo.
Dle statistik vyplývá, že ve věku 15-18 let kouří 40% mladistvých. Věk první cigarety se pohybuje okolo 10 let. Bohužel tento problém vidíme i u nás. V současné době kouří více dívek než chlapců. Lidé, kteří začali kouřit v dětství, trpí silnější závislostí. Děti reagují na nikotin odlišně od dospělých. Mozek dospívajících se ještě vyvíjí a je náchylnější k závislosti než mozek dospělých. Také vliv nikotinu je silnější u dospívajících. Proč děti kouří? Mezi hlavní rizikové faktory pro začátek kuřáctví patří snadná dostupnost cigaret, kuřáctví kamarádů a vrstevníků, nízký socioekonomický stav rodiny a samozřejmě kouření rodičů a sourozenců.
Problematikou prevence sociálně patologických jevů se začalo zabývat i město. Do dalšího roku se plánuje dlouhodobý preventivní program, do kterého bude zapojena i naše škola.
 
 
25.6.2013                                   Zpracovala Mgr. Karin Slánská (metodik prevence)
 
 
Vyhodnocení plánu a činnosti výchovného poradenství ve školním roce 2012/2013
 
Činnost výchovného poradce ve školním roce 2012/13 byla zaměřena na tyto aktivity :
1)      Péče o žáky s výchovnými problémy
·         V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky vyhledávání žáků jejichž chování vyžaduje zvláštní pozornost
-           v tomto školním roce se jednalo zejména o žáky s vyšším počtem neomluvených hodin a o žáky s problémovým chováním (spolupráce s OSPOD Rumburk, ETOP Děčín, Policie ČR Rumburk, dětskými pediatry)
·         Dohled nad vedením dokumentace vých. problémů u třídních učitelů
·         Poskytování poradenské činnosti pro žáky v obtížných situacích
·         Návrhy na řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel,žák-žák)
·         Evidence neomluvených hodin
·         Podchycení zárodků šikany – spolupráce s metodikem prim. prevence
2)      Metodická a informační činnost
·         Předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
·         Informování rodičů o činnosti SPC, PPP a dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální odbor, krizová centra atd.)
·         Společně s třídními učiteli sledování žáků ze znevýhodněného sociálně – kulturního prostředí
 
3)      Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
·         Pomoc učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a spec. pedagogická šetření
·         Evidence integrovaných žáků
·         Evidence žáků s IVP
4)      Kariérové poradenství
·         Poskytování poradenské činnosti v této oblasti pro žáky a rodiče
-          Návštěva Burzy škol – Úřad práce Rumburk (8. a 9. ročník)
-          Den otevřených dveří – Střední lesnická škola a střední odborná škola sociální Šluknov (8. a 9. ročník)
·         Informování o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek a zápisových lístků
·         Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků
5)      Vedení dokumentace
·         Evidence odborných zpráv
 
Seznam žáků, kteří ve školním roce 2012/2013 splnili devět let povinné školní docházky
 
 
Speciální třídy :
2 žáci – Demeter, Sivák
Praktické třídy :
8. ročník - 4 žáci (Ficzuová, Gažiová, Kolář, Miková)
                 - Gažiová, Kolář, Miková budou pravděpodobně žádat o prodloužení školní  
                    docházky
9. ročník – 4 žáci (Engelmann, Ferencová, Kysela, Opluštilová)
 
Učební obory , na které žáci podali přihlášky :
Pečovatelské služby Varnsdorf – 1 žákyně (Ficzuová)
Stravovací a ubytovací služby Varnsdorf1 žákyně (Opluštilová)
Pekař, Šluknov – 1 žák (Kysela)
Zahradnické práce Varnsdorf – 2 žáci (Engelmann, Novák – na učební obor se hlásí z praktické školy jednoleté)
Praktická škola jednoletá Rumburk – 1 žák (Sivák)
1 žákyně z praktické školy nepodala přihlášku na učební obor (Ferencová)
3 žáci budou pravděpodobně žádat o prodloužení školní docházky (Gažiová, Kolář, Miková)
1 žák ze spec. třídy ve vzdělávání dále nepokračuje (Demeter)
 
 
Vypracovala : Mgr. Eva Bredlová                                         Rumburk : 28.6.2013
    výchovný poradce
 
 
 
 
 
Konkrétní realizace EVVO ve školním roce 2012/2013
Speciální základní škola Rumburk
 
o   Pokračování v projektu Recyklohraní (1. -9. roč.)
o   Pokračování v projektu Ukliďme si svět (1. -9. roč.)
o   Přírodovědné vycházky do okolí - sběr přírodních materiálů (1. stupeň, 6. a 8. roč.)
o   Obnova květináčů, výzdoba tříd hrnkovými květinami (1. -9. roč.)
o   Určování stromů a keřů dle plodů
o   Mandala z víček – třídění odpadů
o   Ekologické akce pořádané Agenturou Pondělí
o   Den bez cigaret, chráníme si své zdraví
o   Výroba figurek z kaštanů
o   Zazimování rostlin – ochrana proti mrazu
o   Péče o zvěř v zimě – krmení divokých kachen a lesní zvěře (4., 5. roč.)
o   Zimní vycházka do lesa – pozorování přírody a stop ve sněhu (1. – 7. ročník)
o   Energie – alternativní zdroje, nové technologie
o   Přednáška Jak a proč šetřit elektrickou energií
o   Výroba vánočních ozdob z přírodnin (1. – 9. roč.)
o   Výroba ptačích krmítek (2. stupeň)
o   Přírodovědné přednášky o fauně a floře NP České Švýcarsko (4. -9. roč.)
o   Projektový den Lov a pozorování vodních živočichů (4. – 7. roč.)
o   První jarní rostliny – pozorování, kresba (1. stupeň + pomocné třídy)
o   Výsadba pokojových rostlin a balkonových květin (1. -9. roč.)
o   Návštěva Dolského mlýna, pálení milíře
o   Projektový den – Den Země, akce na Lužickém náměstí v Rumburku (1. -9. roč.)
o   Projektový den – Indiánský den (1. stupeň)
o   Přednáška na téma Zvířata a jejich chování v NPČŠ
o   Sazba květin a bylin ze semen (4. – 9. roč.)
o   Sběr léčivých bylin (2. stupeň)
o   Návštěva Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě (7. roč.)
o   Školní výlety a exkurze (1. stupeň, 6. a 7. roč.)
o   Sledování dokumentárních filmů s environmentální tématikou (1. -9. roč.)
o   Výtvarné práce s nasbíraným přírodním materiálem (1. -9. roč.)
o   Úklid v okolí místních vodních toků a v národním parku České Švýcarsko
o   Doporučení pro ekologické chování v přírodě o prázdninách (1. -9. roč.)
o   Úklid v okolí školy, jarní práce na školním pozemku (3. - 5. r.)
o   Sběr PET víček od nápojů na recyklaci – pomoc postiženým lidem
 
 
Výroční zpráva byla se zaměstnanci projednána na poradě dne 30.9.2013 a ve školské radě dne 10.10.2012.
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr.,Bc. Vladimír Šamša
 
 
 
V Rumburku dne 25.9.2013             
 
 
 
PŘÍLOHA 1: Tabulky k výroční zprávě
PŘÍLOHA 2: Fotografická dokumentace z činnosti školy