Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2014/2015

18. 4. 2017

Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk,  příspěvková organizace

 

 

           Výroční zpráva o činnosti školy

 

 

                                               Školní rok 2014/2015

 

Charakteristika školy:

 

 

            Speciální základní škola a Praktická škola Rumburk je škola spádová, která slouží pro žáky, kteří přicházejí ze  všech ZŠ v Rumburku, Starých Křečan, Krásné Lípy, Chřibské a Jiříkova. Z celkového počtu současných 80 žáků jich dojíždí 35.

            Škola má 4 třídy praktické školy, 3 třídy speciální školy, 1 přípravnou třídu a 1 třídu jednoleté praktické školy (střední vzdělávání). Ve třech třídách jsou spojené ročníky. V jednom oddělení školní družiny je 14 žáků. Družina slouží také jako klub pro dojíždějící žáky, kteří by jinak museli čekat na dopravní spoje venku.

            Škola má od roku 1994 právní subjektivitu. V letech 1995 až 1997 došlo na škole k větším stavebním úpravám. Byla zhotovena omítka na celé budově školy, vybudováno nové ústřední topení na zemní plyn s kotelnou umístěnou v půdních prostorách a provedena rekonstrukce všech WC v budově. V letech 2002 až 2004 byly natřeny rámy oken a provedeno vymalování všech prostor. K novému vymalování učeben došlo v roce 2012 z důvodu dřívějšího nedostatku finančních prostředků. V letošním roce došlo k vymalování chodby v přízemí, družiny a kuchyňky.

            Vybavení učebními pomůckami je standardní. Dokupují se podle finančních možností školy. Pro potřebu vyučování a ŠD je k dispozici jedna počítačová učebna s připojením na internet, tři televizory, tři  videorekordéry a dva DVD přehrávače. Od roku 2010 je zřízena též učebna s interaktivní tabulí. Pro potřeby žáků a pedagogů je ve škole 26 tabletů. Na velmi slušné úrovni je vybavení školních dílen a školní kuchyňky. Stále obnovovaný sklad učebnic pokrývá nároky všech tříd. Poněkud větší problémy nastaly při započaté výuce dle RVP (ŠVP), neboť stále není dostatek vydaných učebnic k jednotlivým předmětům. Tento problém i po osmi letech, kdy se učí podle ŠVP  stále přetrvává.

            Od září školního roku 2008/09 funguje ve škole šikmá schodišťová plošina z přízemí do prvního patra. Tím se mohou imobilní žáci bez problémů dopravit do svých tříd. Zlepšilo se rovněž zázemí pro speciální třídu (rehabilitační), kdy propojením dvou tříd vznikla v jedné třídě pro žáky odpočinková zóna.

            Budova je chráněná elektronickým zabezpečovacím zařízením, vyvedeným na pult městské policie.

            Od září 1998 bylo součástí školy Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené, které muselo být umístěno do pronajatých prostor, neboť ve škole není místo. Od 1.1.2013 bylo SPC převedeno pod Speciální základní školu a Mateřskou školu Děčín.

            Problémem ve škole je především nedostatek učeben, skladových prostor, kabinetů a možnost zřízení archivu.

            Od září 2010 byla škola partnerem v projektu Aktivačních center, která jsou zaměřena na žáky s těžším mentálním postižením. Třetím rokem se ve třech kurzech ( Obsluha multimediálních přístrojů, Základy přípravy pokrmů, Výtvarné a umělecké činnosti), které probíhaly každý týden v časové dotaci dvou hodin se v odpoledních hodinách vzdělávalo celkem 26 žáků, kteří v červnu obdrželi certifikáty o absolvování v jednotlivých kurzech. Nositelem projektu je Humanitas – Profes, o.p.s. a je financován Evropským sociálním fondem a MŠMT. Dalšími školami zapojenými do AC jsou Speciální školy:  Blansko, Hradec Králové, Strakonice, Třinec.

            Projekt v červnu 2013 skončil, celkem ho absolvovalo 77 žáků. V rámci povinné udržitelnosti projektu probíhal ve škol. roce 2013/2014 kurz „Obsluha multimediálních přístrojů,“ kterého se zúčastnilo deset žáků. Ve školním roce 2014/20105 probíhal kurz „Příprava pokrmů,“ kterého se zúčastnilo 10 žáků.

Škola byla rovněž zapojena  do projektu „EU peníze školám“ financovaného rovněž z ESF a MŠMT. Ten rovněž skončil v únoru 2013.

Ve školním roce 2014/2015 byla škola partnerem v projektu „Integrace ICT do výuky.“ Příjemcem dotace byla vzdělávací společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. Projekt trval od 1.9.2014 do 31.7.2015.

 

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

 

Základní škola:           Školní vzdělávací program upravený pro žáky s LMP

                        Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola –

                                   1., 2., 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9., ročník

 

Speciální škola:           Vzdělávací program pomocné školy

 Schváleno MŠMT ČR, č.j.: 24 035/97 – 22 s platností od 1.9.1997

Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola speciální –

                                   1., 2., 3., 4.,  7., 8., 9., 10. ročník

Praktická škola jednoletá:       Školní vzdělávací program  pro obor vzdělání  praktická škola  jednoletá 78-62-C/01

 

Praktická škola dvouletá :     Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola  dvouletá   78-62-C/02

Školní družina            Školní vzdělávací program pro školní družinu

Přípravná třída         Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu

 

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi

 

            Ve škole pracuje 21,35 přepočtených pracovníků, fyzicky 24 lidí. Pedagogických pracovníků je 20.

 

Ředitel:

Mgr. Vladimír Šamša, spec. pedagog, 33 let praxe, na Spec.ZŠ 33 let

 

Učitelé:

Emílie Procházková, učitelka MŠ + spec. pedagog, 38 let praxe, na Spec.ZŠ 22 let

Mgr. Ivana Skramužská, spec. pedagog, 40 let praxe, na Spec.ZŠ 40 let

Helena Zápotocká, ÚSO, 35 let praxe, na Spec. ZŠ 13 roků

Mgr. Věkoslava Dudková, spec. pedagog, 31 let praxe, na Spec. ZŠ 19 let

Karel Nedvídek, ÚSO, 9 let praxe, na SZŠ 9 let

Mgr. Jana Vomelová, ÚSO, 13 let praxe, na Spec. ZŠ 8 let

Mgr. Eva Bredlová, spec. pedagog 9 let praxe, na Spec. ZŠ 9 let

Bc. Alena Tesařová, učitelka MŠ, 39 let praxe, na Spec. ZŠ 7 let

Jitka Dvořáčková, učitelka, 32 let praxe, na Spec. ZŠ 7 let

Alexandr Kopecký, konzervatoř, 17 let praxe, na Spec. ZŠ 6 let

Kamila Kotmelová, ÚSO, učitelka, 7 let praxe, na Spec. ZŠ 7 let

Mgr. Robert Jasa, spec. pedagog, 2 rok praxe, na Spec. ZŠ 2 roky

Ivana Pospíšilová, ÚSO, učitelka, 32 let praxe, na Spec. ZŠ 3 roky

Mgr. Dagmar Žáková, spec. pedagog, 31 let praxe, na Spec. ZŠ 1 rok

Mgr. Hana Daňková, pedagog, 21 let praxe, na Spec. ZŠ 1 rok

 

Vychovatelky:

Radka Rigová, SOU, asistentka pedagoga, 17 let praxe, na Spec. ZŠ 17 let

Blanka Sommerschuhová, ÚSO, asistentka pedagoga, 16 let praxe, na Spec. ZŠ 16 let

Jana Kvapilová, SPŠ – vychovatelství, 11 let praxe

Gabriela Kichbergerová, ÚSO, asistentka pedagoga

 

Správní zaměstnanci:

Jana Farkašová, uklizečka

Dagmar Míková, ekonom

Jana Keslerová, školnice

Jana Masařová, mzdová účetní

 

U pedagogických pracovníků je uváděna pouze pedagogická praxe

 

Údaje o zařazování dětí:

Ve školním roce 2014/2015 přišlo k zápisu pět žáků.

            Během školního roku byli vřazeni celkem 3 žáci. Povinnou školní docházku v praktické škole ukončilo 10 žáků. Ze  7. ročníku 1 žák, z 8. ročníku 3 žáci a z 9. ročníku 6 žáků. Ve Speciální škole ukončili docházku 2 žáci, v jednoleté praktické 6 žáků.

            Jedna žákyně  nenastoupila do žádného učebního oboru, ostatní nastoupili do učebních oborů (zednické práce, práce ve stravování, pečovatelské služby, stravovací a ubytovací služby apod.) do středních škol ve Šluknově a Varnsdorfu.

            Dva žáci ze speciální školy nastoupili do jednoleté praktické školy v Rumburku, čtyři žáci z jednoleté praktické pokračují ve dvouleté praktické.

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

Prospěch:   s vyznamenáním             4 žáci             tj.                     6,06 %

                 prospělo                      59 žáků             tj.                   89,39 %

               neprospělo                       6 žáků             tj.                    4,54 %

                      

Vzdělávání pedagogických pracovníků:

 

ICT dov ýuky - B2- co chceme                                                     13 ped.

ICT do výuky - B3 – oborové didaktiky                                          13 ped.

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

 

15.10.2014 -   Beseda o závislosti na drogách                           2.stupeň

15.10.2014 -   Přespolní běh Litoměřice                                   4 žáci

20.10.2014 -   Žiju zdravě                                                      1. stupeň

21.10.2014 -   Bavíme se i bez alkoholu                                   2.stupeň

22.10.2014 -   Trestní odpovědnost                                          2.stupeň

10.11.2014 -   Mám svá práva a povinnosti                               1. stupeň

11.11.2014 -   Moderní je nekouřit                                           2. stupeň

19.11.2014 -   Rasizmus                                                          2. stupeň

21.11.2014 -   Sálová kopaná                                                    8 žáků

26.11.2014-    MISS školy – zábavné odpoledne                          24 žáků

27.11.2014 -   Bezpečnost dětí na internetu                               2.stupeň

5. 12.2014 -    Mikulášská nadílka                                            celá škola

8.12.2014 -     Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v DD Krásná Lípa        14 žáků

8.12.2014 -     Moderní je nekouřit                                           1. stupeň

9.12.2014 -     Buď sama sebou                                               2.stupeň

16.12.2014 -   Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v DD Filipov     14 žáků

17.12.2014 -   Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v ÚSP Krásná Lípa    14 žáků

19.12.2014 -   Vánoční besídka                                               celá škola

7.1.2015 -       EVVO – NP Krásná Lípa                                     24 žáků

28.1.2015-      Přednáška – Naše lesy, zvěř v našich lesích        1.stupeň

2.2.2015 -       Chlapecká puberta                                            1. stupeň

10.2.2015 -     Drogová závislost                                              2. stupeň

20.2.2015 -     Školní karneval, 1. st. V rámci Masopustu            1. stupeň

24.2.2015 -     Prevence kouření                                              1.stupeň

10.3.2015 -     Chlapecká puberta                                            2.stupeň

16.3.2015 -     Dívčí puberta                                                    2.stupeň

17.3.2015 -     Prevence alkoholu                                             1. stupeň

20.3.2015 -     Turnaj ve florbale                                             8 žáků

 9.4.2015 -      Soutěž o Zlaté kladívko – pracovní dovednost chlapců      3 žáci

16.4.2015 -     Soutěž o Zlatou nitku – pracovní dovednost žákyň          3 žákyně

23.4.2015 -     Návštěva divadla – Čarodějnická pohádka               celá škola

24.4.2015 -     Den Země                                                            celá škola

30.4.2015 -     Den čarodějnic                                                     1. stupeň

14.5.2015 -     SHM školy                                                           2. stupeň

21.5.2015 -     SHM – okresní kolo spec. škol                               6 žáků

22.5.2015 -     Plavání v bazénu                                                  celá škola

2.6.2015 -       Teen Challeenge Šluknov                                      15 žáků

3.6.2015 -       Den dětí na Stadionu                                           1.stupeň

4.6.2015 -       Minikopaná Šluknov                                             7 žáků

19.6.2015 -     Branný závod hlídek spec. škol okr. Děčín              4 žáci  

 24.6.2015 -    Dopravní soutěž na hřišti DDM Rumburk                celá škola

 25.6.2015 -    Slavnostní ukončení AC                                         10 žáků

Mimoškolní aktivity:

 

Kroužek výtvarné a pohybové výchovy                                             10 žáků

Počítače                                                                                       10 žáků

Taneční kroužek                                                                            10 žáků

Pěvecký kroužek                                                                            8 žáků

 

Další aktivity školy:

Sběr papíru, sběr žaludů a kaštanů pro myslivecké sdružení, sběr léčivých bylin (březové listí), třídění odpadu ve škole (PET lahve, papír).

 

Základní údaje o hospodaření školy k 31.12.2012

 

a) celkové výdaje (náklady) školy (v tis. Kč)

 

přímé                                                                                        118  tis.

provozní                                                                                  1 001 tis.

mzdové                                                                                   5 686  tis.

rezervní fond                                                                                 0  tis.

Odvody                                                                                     1 936 tis.

1 % MP (FKSP)                                                                             70 tis.

ostatní náklady                                                                            183 tis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

výdaje celkem                                                                          8 994  tis. 

 

b) neinvestiční výdaje                                                                   0  tis.

Hospodářský výsledek za rok 2012                                          24547,- Kč

 

Konkrétní realizace environmentální výchovy ve školním roce 2014/2015

 

Září

 • Péče o pokojové květiny, přesazování -    1.- 9. ročník
 • Přírodovědné vycházky do okolí školy, sběr kaštanů a žaludů -   1.- 9. ročník
 • 22.9.2013  - Evropský den bez aut - vliv dopravy na životní prostředí -  nástěnka, projekty, 1.- 9. ročník

Říjen

 • Výtvarné práce z listí a kůry stromů  -   1.- 9. ročník
 • Zabezpečení okrasných rostlin proti mrazům -   8. ročník
 • 4.10.2013 - Světový den zvířat - práva zvířat, týrání, nedovolený prodej, zvíře jako dárek (Etická výchova, Př) - 8. ročník

Listopad

 • Sběr spadaného listí v našem okolí -  poznávání jednotlivých druhů stromů (Př)  -  6.-9. ročník
 • Výtvarné práce s nasbíraným přírodním materiálem (Pč,Vv)  -  1.- 9. ročník
 •  Sběr papíru, starých elektrospotřebičů a baterií (Ov, Etická výchova) -  6.-9. ročník

Prosinec

 • Přikrmování lesní zvěře (Tv, Př)  -  6.- 8. ročník
 • Výroba vánočních ozdob z přírodnin (Pč)  -   6.- 9. ročník
 • Projektový den Vánoce - lidové zvyky a tradice  -  8.ročník

Leden

 • Péče o zvěř v zimě, krmení kachen -    1.- 5. ročník
 • Výroba ptačích krmítek -   6.- 9. ročník
 • Pozorování zvířecích stop na sněhu -  1.- 5. ročník
 • Ochrana zdraví proti infekčním nemocem -  1.- 9. ročník
 • 7.1.2015 -  žáci 2. stupně se zúčastnili přednášky p. Jakuba Judy (referent EVVO ze Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě)
 • 28.1.2015 - žáci 1. stupně se zúčastnili přednášky p. Miroslava Švihlíka (Lesní správa Rumburk) na téma „Naše lesy, zvěř v našich lesích“

Únor

 • Význam ovoce a zeleniny, důležitost vitamínů (Vv)  -   1.- 9. ročník
 • Výrobky z tetrapaků a PET lahví -  6.- 9. ročník
 • Zdravá výživa a správná životospráva, zdravé životní návyky -  8.ročník

Březen

 • První jarní rostliny, kresba  -  3.- 5. ročník
 • 22.3.2014 - Světový den vody - bez vody není život (kresba Vv)  -  8. ročník
 • Voda v hudbě, písně s tematikou řek, potoků, rybníků -  realizováno v průběhu celého školního roku  -  1.- 9. ročník
 • Návštěvy potoků a rybníků - živočichové a život ve vodě -  přípravná třída + 1. ročník

Duben

 • Sadba květin ze semen ve třídách -  5.+ 6. ročník
 • Poznávání a pozorování jarních květin a keřů  -  1. - 5. ročník
 • Úklid v okolí školy  -  6.- 8. ročník
 • 22.4.2015  -  Den Země, akce na náměstí v Rumburku -  1.- 9. ročník

Květen

 • Výsadba pokojových rostlin -   6. - 9. ročník
 • Obcházení sběrných míst v Rumburku -  8. ročník
 • Vycházka do lesa - život lesní zvěře a jeho ochrana  -   8. + 9. ročník
 • Obcházení sběrných míst v Rumburku, sběrné kontejnery tříděného odpadu - přípravná třída + 1. ročník
 • Návštěva Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě (exkurze, výstava, promítání o chráněných rostlinách) - 8.a 9. ročník

Červen

 • 5.6.2015 Exkurze pivovaru v Krásné Lípě - využití známých a neznámých plodin (chmel, obilniny) -  III. speciální třída
 • 5.6.2015 Exkurze čokoládovny v Krásné Lípě - výroba čokolády, seznámení s postupem výroby čokoládových produktů vyráběných v sociální firmě, která zaměstnává z větší části občany s handicapem, návštěva místního pekařství a seznámení s výrobou lokálního pečiva -  III. speciální třída
 • 12.6.2015 návštěva Natury Rumburk – seznámení se zvířaty - II. speciální třída
 • 16.6.2015 návštěva NP České Švýcarsko, a to s cílem dozvědět se, jací živočichové a rostliny žijí v naší bezprostřední blízkosti. Exkurze byla pojata pro děti zábavně, na programu byly různé hry s objevováním poznatků o prostředí živočichů a rostlin, ve kterém žijí. - 6. ročník
 • 17.6.2015 školní výlet na Jedlovou - práce s mapou, turistické značky, chování v přírodě  - 3. a 4. ročník
 • 19.6.2015 školní výlet na Dymník - Naučná stezka - poznávání druhů místních rostlin a drobných živočichů, práce s mapou, turistické značky, chování v přírodě  -  6. ročník
 • 22.6.2015 školní výlet - Návštěva šluknovského zámečku - shlédnutí výstavy - expozice hraček a pohádkových postaviček - přípravná třída
 • 24.6.2015  školní výlet do ZOO Liberec  -  7. a 9. ročník

·      Máchovo jezero - seznámení s místní Chráněnou krajinnou oblastí - poučení o chování v lese a chráněných oblastech – 8.a 9. ročník

·      Úklid okolí školy a následné roztřídění odpadu – 6. - 9. ročník

·      Čištění potoka pod kopcem Dymník - následné roztřídění odpadu – 8.a 9. ročník

·      Třídění odpadu po celý rok, sběr víček pro kamaráda, celý rok sledování počasí, podnebí, sledování čistoty vody a sněhu – přípravná třída

·      Ekostezka po městě Rumburku - poučení o tříděných odpadech – 1. - 9. ročník

 • Doporučení pro ekologické chování v přírodě o prázdninách –  1. - 9. ročník

 

Fotodokumentace některých akcí  dostupná z : https://speczsrumburk.estranky.cz/fotoalbum

30. 6. 2015                                        Vypracoval:  Mgr. Robert Jasa

                                                           školní koordinátor EVVO

 

 

Vyhodnocení plánu a činnosti výchovného poradenství ve školním roce 2014/2015

 

Činnost výchovného  poradce ve školním roce 2014/15 byla zaměřena na tyto aktivity :

1)Péče o žáky s výchovnými problémy

 • Spolupráce s TU při řešení výchovných problémů
 • V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky vyhledávání žáků jejichž chování vyžaduje zvláštní pozornost

- v tomto školním roce se jednalo zejména o žáky s vyšším počtem neomluvených hodin a o žáky s problémovým chováním (spolupráce s OSPOD Rumburk, ETOP Děčín, Policie ČR Rumburk, dětskými pediatry)

-2 žáci z 9. roč. byli na základě opakovaného nevhodného chování ze školy vyloučeni (Jiří Bartoš, Petr Němec).

 • Dohled nad vedením dokumentace vých. problémů u třídních učitelů
 • Poskytování poradenské činnosti pro žáky v obtížných situacích
 • Návrhy na řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel,žák-žák)
 • Evidence neomluvených hodin
 • Podchycení zárodků šikany – spolupráce s metodikem prim. prevence

2)Metodická a informační činnost

 • Předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • Informování rodičů o činnosti SPC, PPP a dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální odbor, krizová centra atd.)
 • Společně s třídními učiteli sledování žáků ze znevýhodněného sociálně – kulturního prostředí

 

3)Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

 • Pomoc učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a spec. pedagogická šetření
 • Evidence integrovaných žáků
 • Evidence žáků s IVP

4)Kariérové poradenství

 • Poskytování poradenské činnosti v této oblasti pro žáky a rodiče

-Návštěva Burzy škol – Úřad práce Rumburk (8. a  9. ročník)

-Den otevřených dveří – Střední lesnická škola a střední odborná škola sociální Šluknov (8. a 9. ročník)

-beseda o možnostech studia na VOŠ a Střední škole Varnsdorf

 • Informování o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek a zápisových lístků
 • Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků

5)Vedení dokumentace

 • Evidence odborných zpráv

Seznam žáků, kteří ve školním roce 2014/2015 splnili devět let povinné školní docházky

 

 III. speciální třída :

1 žák – Claudia Balážová

II. speciální třída :

2 žáci – Špičková Kateřina (nástup do praktické školy jednol.)

              Nikitin Marek (nástup do prakt. školy jednol.)

 I.    speciální třída

1 žák – Pernica Ondřej

Praktická škola jednoletá :

Ciperová Jana

Mandíková Lada

Hána Tomáš, Lukáč Jan, Farkaš Lukáš, Soukupová Simona (všichni žáci nastupují do praktické školy dvouleté)

Praktické třídy :

8. ročník  - 2 žáci  (Demeterová Jana, Miko Vojtěch)

9. ročník – 8  žáků (Čechová Jana, Čechová Květa, Bis Pavel, Braha Daniel, Vodičková Eva, Kolář Tomáš, Ryšlavý David, Uldrichová Marie)

 

Učební obory, na které žáci podali přihlášky :

Zednické práce Varnsdorf – 4 žáci (Miko, Němec, Bartoš, Kolář)

Zdravotní škola Rumburk, ošetřovatel -  3 žáci (Vodičková, Čechová Jana, Čechová Květa)

Práce ve stravování Šluknov -1 žák (Braha)

Stravovací a ubytovací služby, Varnsdorf – 2 žáci (Ryšlavý, Lakatoš)

Pečovatelské služby Šluknov – 1 žák (Demeterová)

Střední škola lodní dopravy, Děčín – 1 žák (Bis)

1 žákyně vycházející z 9. roč. praktické školy nepodala přihlášku na učební obor (Uldrichová)

2 žáci ze speciálních tříd dále ve vzdělávání nepokračují (Balážová, Pernica)

2 žáci z praktické školy jednoleté dále ve vzdělávání nepokračují (Ciperová, Mandíková)

 

Vypracovala : Mgr. Eva Bredlová                      Rumburk : 30. 6. 2015

    výchovný poradce

 

 

 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO  PROGRAMU

                                     ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

 

 

Také tento školní rok jsme se zúčastnili různých přednášek, besed a exkurzí. Metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem, pedagogickým sborem, preventivním týmem a ředitelem školy. Společně sledujeme problematiku rizikového chování dětí, což je celospolečenský problém. Z pohledu metodika prevence je důležité zahájení primární prevence právě v době školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně jejich věku. Přednášky jsou rozděleny pro žáky prvního a druhého stupně. Velmi dobrá spolupráce je s Mgr. Evou Michalinovou a Mgr. Zdeňkem Staňkem, kteří nás v tomto školním roce navštívili dvakrát. Téma bezpečnost na internetu žáky velmi zajímalo. V první části se žáci a preventisté společně seznamovali pomocí různých her a vytvořili si ve třídě příjemnou atmosféru. V druhé části se seznamovali se záludnými problémy týkajících se na internetu. Probírala se zajímavá témata, jako např. skrytí agresoři na internetu, kyberšikana, negativní vliv hraní internetových her na žáky. Preventisté poskytli žákům praktické rady, doporučené postupy a návody jak těmto věcem předejít. Také nás několikrát navštívila  Mgr. Čapíková ze Střední zdravotnické školy, kde se chlapci a děvčata dozvěděli spousty odpovědědí na různá témata jako je zdravá výživa, umím se bavit i bez alkoholu, dívčí a chlapecká puberta. Žáky druhého stupně velmi zaujmula přednáška pan Honzíka z Teen CHallengeru (domova pro drogově závislé). Který žákům vyprávěl své vlastní zážitky a zážitky klientů, kteří prošli drogovou závislostí a její léčbou. Žáci byli z besedy tak nadšeni, že jsme se domluvili na další spolupráci a Teen CHallenger jsme navštívili. Žáci měli možnost vidět jak tito klinti žijí a jak jim je nabídnuta pomoc do doby, kdy jsou schopni fungovat ve společnosti. Pro většinu žáků to byl velký zážitek.

 

 

 

 

Datum

Třída

Název akce

Organizace

říjen

1. stupeň

Žiju zdravě

p. Čapíková, SZŠ

 

2.stupeň

Beseda o závislosti na drogách

p. Honzík, Teen chalenger     

 

 

Bavím se i bez alkoholu

p. Čapíková, SZŠ

 

 

 

Trestní odpovědnost

p. Barák, PaMS

listopad

1.stupeň

Mám svá práva a povinnosti

p. Čapíková, SZŠ    

 

2.stupeň

 

Moderní je nekouřit

 p. Čapíková, SZŠ        

 

 

Rasizmus

p. Surmajová

 

 

Bezpečnost dětí na internetu

p. Michalinová, PPP

prosinec

1.stupeň

Moderní je nekouřit

p.Čapíková, SZŠ          

 

2.stupeň

Buď sama sebou

p.Čapíková, SZŠ                

prosinec

2.stupeň

Agresivita ve skupině dětí

p.Michalinová, PPP

leden

1. stupeň

Znám své tělo

p.Čapíková,  SZŠ      

 

2.stupeň

Nejsi na to sám

p.Čapíková,  SZŠ      

únor

2. stupeň

Sexuálně přenosné nemoci

p.Čapíková,  SZŠ      

březen

2. stupeň

Krádeže

p. Gajdoš  - preventista          

duben

1. stupeň

Dopravní výchova

p. Gajdoš  - preventista          

 

2.stupeň

Závislostní návykové a impulsivní chování

p. Michalinová, PPP

květen

1.stupeň

Bavím se i bez alkoholu

p. Čapíková, SZŠ

 

2.stupeň

Exkurze v Teen chalengru

p. Honzík

 

 

Časté problémy na škole :

 

 • Ubližování spolužákům
 • Pravidelné kouření před a po vyučování
 • Časté absence a pozdní příchody do školy
 • Špatná komunikace s některými rodiči problémových žáků
 • Zdravý životní styl, který není optimální
 • Zneužívání legálních drog (alkohol, kouření i marihuany)

 

Cílem metodika prevence je zvýšit odolnost vůči sociálně patologickým jevům a to správným postojem, abychom tyto jevy minimalizovaly.

Velmi časté je ubližování mezi žáky, proto by se měl zvýšit dozor nad žáky během všech přestávek. Třídní učitelé by měli sledovat vztahy v třídních kolektivech.

Zlepšení spolupráce rodiny a školy, organizovat různé společenské akce rodičů, dětí a pedagogů. Velký důraz by měl být kladen na sledování záškoláctví, tuto problematiku okamžitě řešit s rodiči. Výchova žáků ke správnému zdravému životnímu stylu a to rozvíjením sociálních dovedností, uvědomění si důsledků svého chování, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu.

Prevence rizikového chování žáků probíhá podle školního minimálního preventivního programu, který probíhá během celého školního roku v průběhu vyučování. Tento způsob práce přispívá ke zlepšení sebepoznání, vztahů mezi žáky i mezi žáky a učiteli.

 

26. 6. 2015                                  Zpracovala   Kamila Kotmelová (metodik prevence)

 

Výroční zpráva byla se zaměstnanci projednána na poradě dne 19.10.2015 a ve školské radě dne 8.10.2015.

 

V Rumburku dne 23.9.2015                                                       Mgr. Vladimír Šamša

 

Příloha 1: Tabulky k výroční zprávě

Příloha 2: Fotografická dokumentace z činnosti školy

C:\Users\Uzivatel\Desktop\výr.zpr..jpeg

 

 

 

 

 

C:\Users\Uzivatel\Desktop\výr.zpr. 1.jpeg

 

 

 

 

 

C:\Users\Uzivatel\Desktop\výr.zpr. 2.jpeg

 

 

 

 

 

C:\Users\Uzivatel\Desktop\výr.zpr. 3.jpeg

 

 

 

 

                                                                                                                                  

Mikuláš                                                                                                                     Příloha 2

 

 

E:\IMG_0846.JPG

 

 

Vánoční besídka

 

E:\Snímek 037.jpg

 

Plavecký výcvik

            E:\P1170712.JPG 

E:\WP_20141126_046.jpg

 

Zlaté kladívko

E:\P1170458.JPG

 

Zlatá nitka

E:\Snímek 028.jpg

 

SHM Varnsdorf

E:\Snímek 019.jpg

 

SHM škola

E:\_63.jpg

Soutěž  o Miss školy

E:\P1150563.JPG

 

 

Přespolní běh Litoměřice

E:\Snímek 015.jpg

 

 

Projektový den – světový den vody

E:\IMG_20150325_100859.jpg

 

 

 

E:\IMG_20150325_123316.jpg

Dopravní výchova

E:\P1170919.JPG

 

Minikopaná Šluknov

E:\20150604_092006_resized.jpg

 

Karneval

E:\IMG_20150227_110902.jpg

 

Florbal Česká Kamenice

E:\20150320_085032_resized.jpg

 

 

 

EVVO

E:\20150616_095311_resized.jpg

 

E:\20150616_094344_resized.jpg

 

 

Sálová kopaná

E:\Snímek 025.jpg

 

Branný závod

E:\20150619_091513_resized.jpg

Aktivační centra – vaření

E:\P1180557.JPG

 

E:\IMG_0463.JPG