Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2015/2016

18. 4. 2017

Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk,  příspěvková organizace

 

           Výroční zpráva o činnosti školy

 

                                         Školní rok 2015/2016

 

Charakteristika školy:

 

            Speciální základní škola a Praktická škola Rumburk je škola spádová, která slouží pro žáky, kteří přicházejí ze  všech ZŠ v Rumburku, Starých Křečan, Krásné Lípy, a Jiříkova. Z celkového počtu současných 63 žáků jich dojíždí 20.

            Škola má 4 třídy praktické školy, 3 třídy speciální školy, 1 přípravnou třídu a 1 třídu jednoleté praktické školy (střední vzdělávání). Ve třech třídách jsou spojené ročníky. V jednom oddělení školní družiny je 14 žáků. Družina slouží také jako klub pro dojíždějící žáky, kteří by jinak museli čekat na dopravní spoje venku.

            Škola má od roku 1994 právní subjektivitu. V letech 1995 až 1997 došlo na škole k větším stavebním úpravám. Byla zhotovena omítka na celé budově školy, vybudováno nové ústřední topení na zemní plyn s kotelnou umístěnou v půdních prostorách a provedena rekonstrukce všech WC v budově. V letech 2002 až 2004 byly natřeny rámy oken a provedeno vymalování všech prostor. K novému vymalování učeben došlo v roce 2012 z důvodu dřívějšího nedostatku finančních prostředků. V letošním roce došlo k vymalování chodby v přízemí, družiny a kuchyňky.

            Vybavení učebními pomůckami je standardní. Dokupují se podle finančních možností školy. Pro potřebu vyučování a ŠD je k dispozici jedna počítačová učebna s připojením na internet, tři televizory, tři  videorekordéry a dva DVD přehrávače. Od roku 2010 je zřízena též učebna s interaktivní tabulí. Pro potřeby žáků a pedagogů je ve škole 26 tabletů. Na velmi slušné úrovni je vybavení školních dílen a školní kuchyňky. Stále obnovovaný sklad učebnic pokrývá nároky všech tříd. Poněkud větší problémy nastaly při započaté výuce dle RVP (ŠVP), neboť stále není dostatek vydaných učebnic k jednotlivým předmětům. Tento problém i po devíti letech, kdy se učí podle ŠVP  stále přetrvává.

            Od září školního roku 2008/09 funguje ve škole šikmá schodišťová plošina z přízemí do prvního patra. Tím se mohou imobilní žáci bez problémů dopravit do svých tříd. Zlepšilo se rovněž zázemí pro speciální třídu (rehabilitační), kdy propojením dvou tříd vznikla v jedné třídě pro žáky odpočinková zóna.

            Budova je chráněná elektronickým zabezpečovacím zařízením, vyvedeným na pult městské policie.

            Od září 1998 bylo součástí školy Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené, které muselo být umístěno do pronajatých prostor, neboť ve škole není místo. Od 1.1.2013 bylo SPC převedeno pod Speciální základní školu a Mateřskou školu Děčín.

            Problémem ve škole je především nedostatek učeben, skladových prostor, kabinetů a možnost zřízení archivu.

            Od září 2010 byla škola partnerem v projektu Aktivačních center, která jsou zaměřena na žáky s těžším mentálním postižením. Třetím rokem se ve třech kurzech ( Obsluha multimediálních přístrojů, Základy přípravy pokrmů, Výtvarné a umělecké činnosti), které probíhaly každý týden v časové dotaci dvou hodin se v odpoledních hodinách vzdělávalo celkem 26 žáků, kteří v červnu obdrželi certifikáty o absolvování v jednotlivých kurzech. Nositelem projektu je Humanitas – Profes, o.p.s. a je financován Evropským sociálním fondem a MŠMT. Dalšími školami zapojenými do AC jsou Speciální školy:  Blansko, Hradec Králové, Strakonice, Třinec.

            Projekt v červnu 2013 skončil, celkem ho absolvovalo 77 žáků. V rámci povinné udržitelnosti projektu probíhal ve škol. roce 2013/2014 kurz „Obsluha multimediálních přístrojů,“ kterého se zúčastnilo deset žáků. Ve školním roce 2014/20105 probíhal kurz „Příprava pokrmů,“ kterého se zúčastnilo 10 žáků. Ten probíhal i ve školním roce 2015/2016 a rovněž se ho zúčastnilo 10 žáků.

Škola byla rovněž zapojena  do projektu „EU peníze školám“ financovaného rovněž z ESF a MŠMT. Ten rovněž skončil v únoru 2013.

Ve školním roce 2014/2015 byla škola partnerem v projektu „Integrace ICT do výuky.“ Příjemcem dotace byla vzdělávací společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. Projekt trval od 1.9.2014 do 31.7.2015.

            Velkým problémem je neustále se snižující počet žáků v posledních třech letech. Je to způsobeno zaváděním inkluzivního vzdělávání, kdy žáci s lehkým mentálním postižením již nejsou přeřazováni do speciálních škol, ale jsou integrováni v běžných základních školách. Tato skutečnost se promítá i do obsazování pedagogických pozic. Většina speciálních pedagogů v produktivním věku odešla ze školy na základní školy běžného typu z důvodu neperspektivní vyhlídky zaměstnání na speciálních školách. Úbytek žáků s sebou nese i propouštění zaměstnanců.

 

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

 

Základní škola:           Školní vzdělávací program upravený pro žáky s LMP

                                   Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola –

                                   1., 2., 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9., ročník

 

 

Speciální škola:           Vzdělávací program pomocné školy

          Schváleno MŠMT ČR, č.j.: 24 035/97 – 22 s platností od 1.9.1997

  Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola speciální –

                                   1., 2., 3., 4.,  7., 8., 9., 10. ročník

Praktická škola jednoletá:  Školní vzdělávací program  pro obor vzdělání  praktická škola jednoletá            78-62-C/01

Praktická škola dvouletá:  Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola  dvouletá                   78-62-C/02

Školní družina            Školní vzdělávací program pro školní družinu

Přípravná třída         Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu

 

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi

   Ve škole pracuje 19,275 přepočtených pracovníků, fyzicky 22 lidí. Pedagogických pracovníků je 17.

 

Ředitel:

Mgr. Vladimír Šamša, spec. pedagog, 34 let praxe, na Spec.ZŠ 34 let

 

Učitelé:

Emílie Procházková, učitelka MŠ + spec. pedagog, 39 let praxe, na Spec.ZŠ 23 let

Mgr. Ivana Skramužská, spec. pedagog, 41 let praxe, na Spec.ZŠ 41 let

Helena Zápotocká, ÚSO, 36 let praxe, na Spec. ZŠ 14 roků

Mgr. Věkoslava Dudková, spec. pedagog, 32 let praxe, na Spec. ZŠ 20 let

Karel Nedvídek, ÚSO, 10 let praxe, na SZŠ 10 let

Mgr. Jolana Joachymstálová, 23 let praxe, na Spec. ZŠ 1 rok

Jitka Dvořáčková, učitelka, 33 let praxe, na Spec. ZŠ 8 let

Alexandr Kopecký, konzervatoř, 18 let praxe, na Spec. ZŠ 7 let

Ivana Pospíšilová, ÚSO, učitelka, 33 let praxe, na Spec. ZŠ 4 roky

Mgr. Dagmar Žáková, spec. pedagog, 32 let praxe, na Spec. ZŠ 2 roky

Jiřina Poláková, ÚSO, učitelka, 31 let praxe, na Spec. ZŠ 1 rok

Blanka Sommerschuhová, ÚSO, učitelka, 17 let praxe, na Spec. ZŠ 17 let

 

Vychovatelky:

Radka Rigová, SOU, asistentka pedagoga, 17 let praxe, na Spec. ZŠ 17 let

Blanka Sommerschuhová, ÚSO, vychovatelka, 17 let praxe, na Spec. ZŠ 17 let

Petra Reine, ÚSO, asistentka pedagoga, 1 rok praxe, na Spec. ZŠ 1 rok

Marie Dudová, asistentka pedagoga, 10 roků praxe, na Spec. ZŠ 1 rok

Jaroslava Štěpánková, vychovatelka 23 roků praxe, na Spec. ZŠ 2 roky

 

Správní zaměstnanci:

Věra Carvová, uklizečka

Dagmar Míková, ekonom

Jana Keslerová, školnice

Jana Masařová, mzdová účetní

 

U pedagogických pracovníků je uváděna pouze pedagogická praxe

 

Údaje o zařazování dětí:

 

Ve školním roce 2015/2016 přišel k zápisu jeden žák.

            Během školního roku bylo vřazeno celkem 9 žáků. Povinnou školní docházku v praktické škole ukončilo 5 žáků. Ze  7. ročníku 1 žák, a z 9. ročníku 4 žáci. Ve Speciální škole ukončili docházku 2 žáci, v jednoleté praktické 1 žák.

            Jedna žákyně  nenastoupila do žádného učebního oboru, ostatní nastoupili do učebních oborů (zednické práce, práce ve stravování, pečovatelské služby, stravovací a ubytovací služby apod.) do středních škol ve Šluknově a Varnsdorfu.

            Dva žáci ze speciální školy nastoupili do jednoleté praktické školy v Rumburku, čtyři žáci z jednoleté praktické pokračují ve dvouleté praktické.

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Prospěch:   s vyznamenáním           4 žáci               tj.                     6,78 %

                 prospělo                    54 žáků                tj.                   91,53 %

                neprospělo                   1 žáků                tj.                    1,69 %

                       

Vzdělávání pedagogických pracovníků:

 

ICT do výuky - B2- co chceme                                                       13 ped.

ICT do výuky - B3 – oborové didaktiky                                            13 ped.

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

 

29.9.201 - Jablíčkový den                                                         1.stupeň

14.10.2015 -   Beseda s Městskou policií                                   1.stupeň

19.10.2015 -   Beseda s Městskou policií                                   2.stupeň

19.10.2015  -   Den s bramborou                                              1.stupeň

  4.11.2015  -   Den s jablíčky                                                    2.stupeň

20.11.2015 -   Hallowen                                                           celá škola

25.11.2015 -   Dívčí a chlapecká puberta                                     2.stupeň

25.11.2015-    MISS školy – zábavné odpoledne                           24 žáků

  3.11.2015 -   Sálová kopaná                                                      8 žáků

6. 12.2015 -    Mikulášská nadílka                                              celá škola

9.12.2015 -     Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v DD Krásná Lípa      14 žáků

14.12.2015 -   Vizovické zdobení                                                  2.stupeň

10.12.2015 -   Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v DD Filipov               14 žáků

15.12.2015 -   Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v ÚSP Krásná Lípa     14 žáků

22.12.2015 -   Vánoční besídka                                                  celá škola

4.1.2016 -       Návštěva Muzea - betlémy                                    1.stupeň

18.1.2016-      beseda s pracovníkem probační a mediační služby    2.stupeň

26.1.2016 -      přednáška o šikaně                                         1. a 2.stupeň

12.2.2016 -     Školní karneval, 1. st. V rámci Masopustu               1. stupeň

18.2.2016 -     beseda s pracovnicí OSPOD                                  2. stupeň

24.2.2016 -     přednáška o etnických rasách                                1. stupeň

26.2.2016 -     florbal v České Kamenici                                         8 žáků

23.3.2016 -     Velikonoční dílničky                                              celá škola

30.3.2016 -     Život dětí v ústavní péči                                        2.stupeň

7.4.2016 -       Soutěž o Zlaté kladívko – pracovní dovednost chlapců      3 žáci

21.4.2016 -     Soutěž o Zlatou nitku – pracovní dovednost žákyň           3 žákyně

30.4.2016 -   Den čarodějnic                                                       1. stupeň

3.5.2016  -   Návštěva policejní stanice                                         1.stupeň

5.5.2016   - Záškoláctví                                                                2.stupeň

10.5.2016 -   SHM školy                                                               2. stupeň

19.5.2016 -   SHM – okresní kolo spec. škol                                     6 žáků

1.6.2016 -   Mládež a krádeže                                                      1.stupeň

1.6.2016 -  Den dětí na Stadionu                                                  1.stupeň

2.6.2015 -   Minikopaná Šluknov                                                    7 žáků

17.6.2015 - Branný závod hlídek spec. škol okr. Děčín                       4 žáci  

 24.6.2015 -  Dopravní soutěž na hřišti DDM Rumburk                   celá škola

 26.6.2015 -   Zdravověda – žáci v obvazech                                 celá škola

Mimoškolní aktivity:

Kroužek výtvarné a pohybové výchovy                                            8 žáků

Počítače                                                                                      9 žáků

Taneční kroužek                                                                           8 žáků

Pěvecký kroužek                                                                           8 žáků

 

Další aktivity školy:

Sběr papíru, sběr žaludů a kaštanů pro myslivecké sdružení, sběr léčivých bylin (březové listí), třídění odpadu ve škole (PET lahve, papír).

 

Základní údaje o hospodaření školy k 31.12.2015

 

a) celkové výdaje (náklady) školy (v tis. Kč)

přímé                                                                                   124  tis.

provozní                                                                              1 071 tis.

mzdové                                                                               6 328  tis.

rezervní fond                                                                             0  tis.

Odvody                                                                                 2 134 tis.

1 % MP (FKSP)                                                                          74 tis.

ostatní náklady                                                                          87 tis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

výdaje celkem                                                                    9 818  tis. 

b)  neinvestiční výdaje                                                              0  tis.

Hospodářský výsledek za rok 2015                                       6 132,- Kč

 

Konkrétní realizace environmentální výchovy ve školním roce 2015/2016

 

Září

 • Péče o pokojové květiny, přesazování -    1.- 9. ročník
 • Přírodovědné vycházky do okolí školy, sběr kaštanů a žaludů -   1.- 9. ročník
 •  Evropský den bez aut - vliv dopravy na životní prostředí -  nástěnka, projekty, 1.- 9. ročník

Říjen

 • Výtvarné práce z listí a kůry stromů  -   1.- 9. ročník
 • Zabezpečení okrasných rostlin proti mrazům -   8. ročník
 •  Světový den zvířat - práva zvířat, týrání, nedovolený prodej, zvíře jako dárek (Etická výchova, Př) - 8. ročník

Listopad

 • Sběr spadaného listí v našem okolí -  poznávání jednotlivých druhů stromů (Př)  -  6.-9. ročník
 • Výtvarné práce s nasbíraným přírodním materiálem (Pč,Vv)  -  1.- 9. ročník
 •  Sběr papíru, starých elektrospotřebičů a baterií (Ov, Etická výchova) -  6.-9. ročník

Prosinec

 • Přikrmování lesní zvěře (Tv, Př)  -  6.- 8. ročník
 • Výroba vánočních ozdob z přírodnin (Pč)  -   6.- 9. ročník
 • Projektový den Vánoce - lidové zvyky a tradice  -  8.ročník

Leden

 • Péče o zvěř v zimě, krmení kachen -    1.- 5. ročník
 • Výroba ptačích krmítek -   6.- 9. ročník
 • Pozorování zvířecích stop na sněhu -  1.- 5. ročník
 • Ochrana zdraví proti infekčním nemocem -  1.- 9. ročník

Únor

 • Význam ovoce a zeleniny, důležitost vitamínů (Vv)  -   1.- 9. ročník
 • Výrobky z tetrapaků a PET lahví -  6.- 9. ročník
 • Zdravá výživa a správná životospráva, zdravé životní návyky -  8.ročník

Březen

 • První jarní rostliny, kresba  -  3.- 5. ročník
 •  Světový den vody - bez vody není život (kresba Vv)  -  8. ročník
 • Voda v hudbě, písně s tematikou řek, potoků, rybníků -  realizováno v průběhu celého školního roku  -  1.- 9. ročník
 • Návštěvy potoků a rybníků - živočichové a život ve vodě -  přípravná třída + 1. ročník

Duben

 • Sadba květin ze semen ve třídách -  5.+ 6. ročník
 • Poznávání a pozorování jarních květin a keřů  -  1. - 5. ročník
 • Úklid v okolí školy  -  6.- 8. ročník
 •  Den Země, akce na náměstí v Rumburku -  1.- 9. ročník

Květen

 • Výsadba pokojových rostlin -   6. - 9. ročník
 • Obcházení sběrných míst v Rumburku -  8. ročník
 • Vycházka do lesa - život lesní zvěře a jeho ochrana  -   8. + 9. ročník
 • Obcházení sběrných míst v Rumburku, sběrné kontejnery tříděného odpadu - přípravná třída + 1. ročník
 • Návštěva Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě (exkurze, výstava, promítání o chráněných rostlinách) - 8.a 9. ročník

Červen

 • Exkurze čokoládovny v Krásné Lípě - výroba čokolády, seznámení s postupem výroby čokoládových produktů vyráběných v sociální firmě, která zaměstnává z větší části občany s handicapem, návštěva místního pekařství a seznámení s výrobou lokálního pečiva -  III. speciální třída
 • návštěva Natury Rumburk – seznámení se zvířaty - II. speciální třída
 • návštěva NP České Švýcarsko, a to s cílem dozvědět se, jací živočichové a rostliny žijí v naší bezprostřední blízkosti. Exkurze byla pojata pro děti zábavně, na programu byly různé hry s objevováním poznatků o prostředí živočichů a rostlin, ve kterém žijí. - 6. ročník
 • školní výlet na Jedlovou - práce s mapou, turistické značky, chování v přírodě  - 3. a 4. ročník
 • školní výlet na Dymník - Naučná stezka - poznávání druhů místních rostlin a drobných živočichů, práce s mapou, turistické značky, chování v přírodě  -  6. ročník
 • školní výlet - Návštěva šluknovského zámečku - shlédnutí výstavy - expozice hraček a pohádkových postaviček - přípravná třída
 • školní výlet do ZOO Liberec  -  7. a 9. ročník

·     Máchovo jezero - seznámení s místní Chráněnou krajinnou oblastí - poučení o chování v lese a chráněných oblastech – 8.a 9. ročník

·      Úklid okolí školy a následné roztřídění odpadu – 6. - 9. ročník

·      Čištění potoka pod kopcem Dymník - následné roztřídění odpadu – 8.a 9. ročník

·     Třídění odpadu po celý rok, sběr víček pro kamaráda, celý rok sledování počasí, podnebí, sledování čistoty vody a sněhu – přípravná třída

·     Ekostezka po městě Rumburku - poučení o tříděných odpadech – 1. - 9. ročník

 • Doporučení pro ekologické chování v přírodě o prázdninách –  1. - 9. ročník

 

Fotodokumentace některých akcí  dostupná z : https://speczsrumburk.estranky.cz/fotoalbum

30. 6. 2016                                  Vypracoval:  Mgr. Vladimír Šamša

                                                           školní koordinátor EVVO

 

Vyhodnocení plánu a činnosti výchovného poradenství ve školním roce 2015/2016

 

Činnost výchovného  poradce ve školním roce 2015/16 byla zaměřena na tyto aktivity :

1)Péče o žáky s výchovnými problémy

 • Spolupráce s TU při řešení výchovných problémů
 • V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky vyhledávání žáků, jejichž chování vyžaduje zvláštní pozornost

- v tomto školním roce se jednalo zejména o žáky s vyšším počtem omluvených hodin (podezření na skryté záškoláctví), o žáky s neomluvenými hodinami a o žáky s problémovým chováním (spolupráce s OSPOD Rumburk, SVP  „Šluknovsko“ Jiříkov, Policie ČR Rumburk, MěÚ Rumburk – přestupky, dětskými pediatry)

 • Dohled nad vedením dokumentace vých. problémů u třídních učitelů
 • Poskytování poradenské činnosti pro žáky v obtížných situacích
 • Návrhy na řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel,žák-žák)
 • Evidence neomluvených hodin
 • Podchycení zárodků šikany – spolupráce s metodikem prim. prevence

2)Metodická a informační činnost

 • Předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • Informování rodičů o činnosti SPC, PPP, SVP a dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální odbor, krizová centra, linka bezpečí, atd.)
 • Společně s třídními učiteli sledování žáků ze znevýhodněného sociálně – kulturního prostředí

 

3)Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

 • Pomoc učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a spec. pedagogická šetření
 • Evidence integrovaných žáků
 • Evidence žáků s IVP

4)Kariérové poradenství

 • Poskytování poradenské činnosti v této oblasti pro žáky a rodiče

-Návštěva Burzy škol – Úřad práce Rumburk (7., 8. a  9. ročník)

-Den otevřených dveří – Střední lesnická škola a střední odborná škola sociální Šluknov (8. a 9. ročník)

-beseda o možnostech studia na VOŠ, Střední průmyslové škole Varnsdorf a Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf , OA a SZŠ Rumburk (A. Uldrichová-vycházející, 8. a 9. ročník)

 • Informování rodičů a zákonných zástupců o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek a zápisových lístků
 • Informování rodičů a zákonných zástupců některých žáků o možnosti navštěvovat školu 10. rokem
 • Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků

5)Vedení dokumentace

 • Evidence odborných zpráv
 • Poskytnutí informací PPP k rediagnostice
 • Evidence akcí a besed pro žáky
 • Evidence zpráv pro OSPOD MěÚ Rumburk včetně hlášení o neoml. Absenci
 • Evidence odeslané pošty – MěÚ Rumburk – přestupky, SVP „Šluknovsko“,

informace o absenci a výchov. problémech rodičům

Seznam žáků, kteří ve školním roce 2015/2016 splnili devět let povinné školní docházky

 

II. speciální třída :

2 žáci – Martin Mrkus (nástup do PŠD)  

           - Sabina Nováková – prodloužená školní docházka        

 I. speciální třída

1 žák – Bohumil Veselý (nástup do PŠJ)

Praktické třídy :

7. ročník  - 1 žák  (Alexandra Uldrichová)

9. ročník – 4  žáci (Petr Ferenc, Aleš Gazsi, Kevin Lakatos, Jaroslav Semecký)

                 - 1 žák – Nikola Pačajová – prodloužená školní docházka

Ostatní:

PŠJ - Nikitin Marek – PŠJ ukončena závěrečnou zkouškou

 

Učební obory, na které žáci podali přihlášky :

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - rekondiční a sportovní masér – 1 žák (Kevin Lakatos)

Střední lesnická škola Šluknov – lesnické práce – 1 žák (Jaroslav Semecký),                         - práce ve stravování - 1 žák (Aleš Gazsi)

Speciální ZŠ a PŠ Rumburk – PŠJ – 1 žák (Bohumil Veselý), PŠD – 1 žák (Martin Mrkus)

1 žákyně vycházející ze 7. roč. (A. Uldrichová) a 1 žák vycházející z 9. roč. (P. Ferenc) praktické školy si nepodali přihlášku na učební obor.

Přednášková činnost a besedy – Beseda s MP (14.10.2015), Beseda s pracovníkem PaM (12.1.2016), Beseda s pracovnicí OSPOD MěÚ Rumburk (18.2.2016)

Spolupráce s metodičkou a preventistkou kriminality Mgr. Jolanou Joachymstálovou.

 

Vypracovala : Mgr. Dagmar Žáková                      Rumburk : 30. 6. 2016

    výchovný poradce

 

Hodnocení minimálního preventivního programu

2015/2016

 

V letošním školním roce 2015/2016 jsme se zaměřili nejen na patologické jevy jako je šikana, záškoláctví, rasismus, ale i na vytvoření dobrých vztahů a spolupráci mezi vedením školy, třídními učiteli, školním metodikem prevence, výchovným poradcem.

Během školního roku 2015/2016 se podařilo tyto vztahy vytvořit. Vztahy učitel, žák, rodič hodnotíme v zařízení na dobré úrovni. Funguje zde zpětná vazba žák, učitel, rodič, pedagog a vedení školy. Rodiče, žáci bez ostychu se nám svěřují se svými problémy a společně je řešíme. 

Školní metodik prevence dále jen (ŠMP) dle plánu ŠMP  realizoval v zařízení ve školním  roce 2015/2016 řadu pravidelných  přednášek pro první stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ na aktuální téma zážitkovou a prezentační formou. Plán ŠMP byl  splněn. Žáci se  na přednáškách a prostřednictvím školního časopisu „Rumburáček“ dozvěděli zajímavé informace na aktuální téma jako je šikana, krádeže, záškoláctví, ústavní výchova, rasy, rasismus viz. webové stránky školy odkaz přednášky.

ŠMP nejen předával zajímavé informace z patologických jevů, ale i vytvářel modelové situace, jak se mají žáci zachovat, kam mají zavolat, komu se mohou svěřit, co mají udělat, když se ocitnou v nepříznivé životní situaci.

            Bohužel se nám nedaří zcela v sedmém ročníku ZŠ vztahy mezi spolužáky úplně vyřešit. Z tohoto důvodu bude v následujícím školním roce 2016/2017 začleňováno do přednášek téma Zdravé klima školy, třídy, Zdravý životní styl žáků. Také plánujeme v zařízení zrealizovat projektovou lekci na téma „Jak zlepšit vztahy mezi spolužáky“.

             Nadále budeme spolupracovat s OSPOD, PMS,Městskou  policií, se SZŠ Rumburk – paní Čapíkovou v rámci realizování dalších přednášek v zařízení.

 

Vypracovala: Mgr. Jolana Joachymstálová

Školní metodik prevence                    Rumburk: 30.6.2016

 

V Rumburku dne 1.10.2016                                     Mgr.,Bc. Vladimír Šamša

 

 

Příloha č. 1 – foto

 

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 byla projednána ve Školské radě dne 11.10.2016.

Zaměstnanci byli s výroční zprávou seznámeni dne 17.10.2016.

                                               

Mikuláš                                                                                                               Příloha č.1

 

E:\2016\Snímek 152.jpg

 

 

Vánoční besídka

E:\2016\DSC01474.JPG

 

 

Plavecký výcvik

             E:\P1220949.JPG

 

 

E:\P1220953.JPG

 

Zlaté kladívko

 

E:\2016\P1220671.JPG

 

Zlatá nitka

E:\2016\Snímek 019.jpg

 

 

SHM Varnsdorf

E:\2016\Snímek 057.jpg

 

SHM škola

E:\2016\Snímek 051.jpg

 

Soutěž  o Miss školy

 

 

E:\2016\Snímek 121.jpg

Přespolní běh Litoměřice

E:\Snímek 015.jpg

 

 

 

Den země

 

E:\Snímek 027.jpg

 

 

E:\Snímek 029.jpg

Dopravní výchova

E:\2016\P1230470.JPG

 

Minikopaná Šluknov

E:\2016\Snímek 014.jpg

 

Karneval

E:\2016\DSC01912.JPG

 

Florbal Česká Kamenice

E:\2016\Snímek 002.jpg

 

EVVO

 

E:\2016\DSCN1966.JPG

 

 

Návštěva u Policie ČR

E:\IMG_3409.JPG

 

 

 

Sálová kopaná

E:\2016\Snímek 003.jpg

 

Branný závod

E:\2016\P1230265.JPG

 

Aktivační centra – vaření

 

E:\2016\Snímek 007.jpg

 

 

E:\2016\Snímek 023.jpg