Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2017/2018

10. 1. 2019

Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk,  příspěvková organizace

 

                        Výroční zpráva o činnosti školy

 

 

                                               Školní rok 2017/2018

 

Charakteristika školy:

 

 

            Speciální základní škola a Praktická škola Rumburk je škola spádová, která slouží pro žáky, kteří přicházejí ze  všech ZŠ v Rumburku, Starých Křečan, Krásné Lípy, a Jiříkova. Z celkového počtu současných 44 žáků jich dojíždí 22.

            Škola má 2 třídy praktické školy, 2 třídy speciální školy a 1 třídu jednoleté a dvouleté praktické školy (střední vzdělávání). Ve všech třídách jsou spojené ročníky. V jednom oddělení školní družiny je 14 žáků. Družina slouží také jako klub pro dojíždějící žáky, kteří by jinak museli čekat na dopravní spoje venku.

            Škola má od roku 1994 právní subjektivitu. V letech 1995 až 1997 došlo na škole k větším stavebním úpravám. Byla zhotovena omítka na celé budově školy, vybudováno nové ústřední topení na zemní plyn s kotelnou umístěnou v půdních prostorách a provedena rekonstrukce všech WC v budově. V letech 2002 až 2004 byly natřeny rámy oken a provedeno vymalování všech prostor. K novému vymalování učeben došlo v roce 2012 z důvodu dřívějšího nedostatku finančních prostředků. Malování probíhalo postupně po jednotlivých patrech a je hotové.

            Vybavení učebními pomůckami je standardní. Dokupují se podle finančních možností školy. Pro potřebu vyučování a ŠD je k dispozici jedna počítačová učebna s připojením na internet, tři televizory, tři  videorekordéry a dva DVD přehrávače. Od roku 2010 je zřízena též učebna s interaktivní tabulí. Pro potřeby žáků a pedagogů je ve škole 26 tabletů. Na velmi slušné úrovni je vybavení školních dílen a školní kuchyňky. Stále obnovovaný sklad učebnic pokrývá nároky všech tříd. Poněkud větší problémy nastaly při započaté výuce dle RVP (ŠVP), neboť stále není dostatek vydaných učebnic k jednotlivým předmětům. Tento problém i po devíti letech, kdy se učí podle ŠVP  stále přetrvává.

            Od září školního roku 2008/09 funguje ve škole šikmá schodišťová plošina z přízemí do prvního patra. Tím se mohou imobilní žáci bez problémů dopravit do svých tříd. Zlepšilo se rovněž zázemí pro speciální třídu (rehabilitační), kdy propojením dvou tříd vznikla v jedné třídě pro žáky odpočinková zóna.

            Budova je chráněná elektronickým zabezpečovacím zařízením, vyvedeným na pult městské policie.

            Od září 1998 bylo součástí školy Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené, které muselo být umístěno do pronajatých prostor, neboť ve škole není místo. Od 1.1.2013 bylo SPC převedeno pod Speciální základní školu a Mateřskou školu Děčín.

            Od září 2010 byla škola partnerem v projektu Aktivačních center, která jsou zaměřena na žáky s těžším mentálním postižením. Třetím rokem se ve třech kurzech ( Obsluha multimediálních přístrojů, Základy přípravy pokrmů, Výtvarné a umělecké činnosti), které probíhaly každý týden v časové dotaci dvou hodin se v odpoledních hodinách vzdělávalo celkem 26 žáků, kteří v červnu obdrželi certifikáty o absolvování v jednotlivých kurzech. Nositelem projektu je Humanitas – Profes, o.p.s. a je financován Evropským sociálním fondem a MŠMT. Dalšími školami zapojenými do AC jsou Speciální školy:  Blansko, Hradec Králové, Strakonice, Třinec.

            Projekt v červnu 2013 skončil, celkem ho absolvovalo 77 žáků. V rámci povinné udržitelnosti projektu probíhal ve škol. roce 2013/2014 kurz „Obsluha multimediálních přístrojů,“ kterého se zúčastnilo deset žáků. Ve školním roce 2014/20105 probíhal kurz „Příprava pokrmů,“ kterého se zúčastnilo 10 žáků. Ten probíhal i ve školním roce 2015/2016 a rovněž se ho zúčastnilo 10 žáků. V posledním školním roce udržitelnosti probíhal opět nejoblíbenější kurz „Příprava pokrmů.“

Škola byla rovněž zapojena  do projektu „EU peníze školám“ financovaného rovněž z ESF a MŠMT. Ten rovněž skončil v únoru 2013.

Ve školním roce 2014/2015 byla škola partnerem v projektu „Integrace ICT do výuky.“ Příjemcem dotace byla vzdělávací společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. Projekt trval od 1.9.2014 do 31.7.2015. Od 1.9.2017 se škola zapojila do projektu „Šablony ZŠ a SŠ I.“

            Velkým problémem je neustále se snižující počet žáků v posledních třech letech. Je to způsobeno zaváděním inkluzivního vzdělávání, kdy žáci s lehkým mentálním postižením již nejsou přeřazováni do speciálních škol, ale jsou integrováni v běžných základních školách. Tato skutečnost se promítá i do obsazování pedagogických pozic. Většina speciálních pedagogů v produktivním věku odešla ze školy na základní školy běžného typu z důvodu neperspektivní vyhlídky zaměstnání na speciálních školách. Úbytek žáků s sebou nese i propouštění zaměstnanců.

 

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

 

Základní škola:           Školní vzdělávací program upravený pro žáky s LMP

                                 Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola –

                                   1., 2., 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9., ročník

 

Speciální škola:

                               Školní vzdělávací program pro obor vzdělání, základní škola speciální -                               1., 2., 3., 4.,  7., 8., 9., 10. ročník

Praktická škola          Školní vzdělávací program  pro obor vzdělání  praktická škola jednoletá

jednoletá                   78-62-C/01

 

Praktická škola         Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola  dvouletá

dvouletá                   78-62-C/02

 

Školní družina           Školní vzdělávací program pro školní družinu

Přípravná třída         Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu

 

 

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi

 

            Ve škole pracuje 15,615 přepočtených pracovníků, fyzicky 17 lidí. Pedagogických pracovníků je 14.

 

Ředitel:

Mgr. Vladimír Šamša, spec. pedagog, 36 let praxe, na Spec.ZŠ 36 let

 

Učitelé:

Emílie Procházková, učitelka MŠ + spec. pedagog, 41 let praxe, na Spec. ZŠ 25 let

Mgr. Ivana Skramužská, spec. pedagog, 43 let praxe, na Spec. ZŠ 43 let

Helena Zápotocká, ÚSO, 38 let praxe, na Spec. ZŠ 16 roků

Karel Nedvídek, ÚSO, učitel, 12 let praxe, na Spec. ZŠ 12 let

Mgr. Jolana Joachymstálová, 25 let praxe, na Spec. ZŠ 3 roky

Bc. Jitka Dvořáčková, učitelka, 35 let praxe, na Spec. ZŠ 10 let

Mgr. Václav Fišer, spec. Pedagog, 13 let praxe, na Spec. ZŠ 2 roky

Mgr. Jana Krupková, učitelka, praxe 35 let praxe, na Spec. ZŠ 3 roky

 

Vychovatelky:

Radka Rigová, SOU, asistentka pedagoga, 20 let praxe, na Spec. ZŠ 20 let

Blanka Sommerschuhová, ÚSO, vychovatelka, 18 let praxe, na Spec. ZŠ 18 let

Jiřina Poláková, ÚSO, asistentka pedagoga, 33 let praxe, na Spec. ZŠ 3 roky

Zuzana Čechurová, ÚSO, asistentka pedagoga, 1 rok praxe, na Spec. ZŠ 1 rok

Karel Nedvídek, ÚSO, asistent pedagoga, 12 let praxe, na Spec. ZŠ 12 let

Jana Jasa, ÚSO, asistentka pedagoga, 1 rok praxe, na Spec.ZŠ 1 rok

 

Správní zaměstnanci:

Ivana Brchaňová, uklizečka

Dagmar Míková, ekonom

Jana Keslerová, školnice

Jana Masařová, mzdová účetní

 

U pedagogických pracovníků je uváděna pouze pedagogická praxe

 

Údaje o zařazování dětí:

Ve školním roce 2017/2018 přišel k zápisu jeden žák.

            Během školního roku byli vřazeni celkem 4 žáci. Povinnou školní docházku v praktické škole ukončilo 8 žáků. Ze  7. ročníku 1 žákyně, a z 9. ročníku 7 žáků. Ve Speciální škole ukončila docházku 1 žákyně, v jednoleté praktické 1 žákyně, ve dvouleté 2 žáci.

            Jedna žákyně a jeden žák nenastoupili do žádného učebního oboru, ostatní nastoupili do učebních oborů (zednické práce, práce ve stravování, pečovatelské služby, stravovací a ubytovací služby apod.) do středních škol ve Šluknově a Varnsdorfu.

          

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

Prospěch:        s vyznamenáním                     4 žáci              tj.                     9,09 %

                        prospělo                              40 žáků           tj.                     90,91 %

                       

Vzdělávání pedagogických pracovníků:

 

Čtenářská gramotnost                                                                                    3 ped.

Matematická gramotnost                                                                                6 ped.

Osobnostně soc. rozvoj                                                                                  1 ped.

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

 

20.9.2017   -   Jablíčkový den                                                                     1.stupeň

3.10.2017   -   Jablíčkový den                                                                     2.stupeň

23.10.2017 -   Beseda s Městskou policií                                                      1.stupeň

30.10.2017 -   Beseda s Městskou policií                                                      2.stupeň

19.10.2017  -   Den s bramborou                                                                1.stupeň

  20.11.2017 -    Hallowen                                                                         celá škola

27.11.2017 -   Dívčí a chlapecká puberta                                                     2.stupeň

30.11.2017-    MISS školy – zábavné odpoledne                                            24 žáků

  9.11.2017 -   Sálová kopaná                                                                        8 žáků

6. 12.2017 -    Mikulášská nadílka                                                               celá škola

22.12.2017 -   Vánoční besídka                                                                   celá škola

5.1.2018 -       Návštěva Muzea - betlémy                                                      1.stupeň

18.1.2018-   beseda s pracovníkem probační a mediační služby                       2.stupeň

25.1.2018 -      přednáška o šikaně                                                         1. a 2.stupeň

14.2.2018 -    Školní karneval, 1. St. v rámci Masopustu                                1. stupeň

22.2.2018 -    beseda s pracovnicí OSPOD                                                    2. stupeň

2.3.2018 -       florbal v České Kamenici                                                           8 žáků

7.4.2018 -     Soutěž o Zlaté kladívko – pracovní dovednost chlapců                     3 žáci

21.4.2018 -   Soutěž o Zlatou nitku – pracovní dovednost žákyň                      3 žákyně

30.4.2018 -     Den čarodějnic                                                                     1. stupeň

11.5.2018   -    Záškoláctví                                                                           2.stupeň

18.5.2018 -     SHM školy                                                                             2. stupeň

24.5.2018 -     SHM – okresní kolo spec. škol                                                     6 žáků

1.6.2018 -       Den dětí na Stadionu                                                              1.stupeň

8.6.2018 -       Minikopaná Šluknov                                                                 7 žáků

15.6.2018 -   Branný závod hlídek spec. škol okr. Děčín                                      4 žáci  

 25.6.2018 -  Dopravní soutěž na hřišti DDM Rumburk                                   celá škola

 

Mimoškolní aktivity:

AC                                                                                                                9 žáků

 

Další aktivity školy:

Sběr papíru, sběr žaludů a kaštanů pro myslivecké sdružení, sběr léčivých bylin (březové listí), třídění odpadu ve škole (PET lahve, papír).

 

Základní údaje o hospodaření školy k 31.12.2017

a) celkové výdaje (náklady) školy (v tis. Kč)

 

přímé                                                                                                            278     tis.

provozní                                                                                                        951     tis.

mzdové                                                                                                       5 911    tis.

rezervní fond                                                                                                    68    tis.

Odvody                                                                                                        1 994   tis.

2 % MP (FKSP)                                                                                              118   tis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

výdaje celkem                                                                                             9 320   tis. 

 

 

b)  neinvestiční výdaje                                                                                  0  tis.

Hospodářský výsledek za rok 2017                                                           48 487,33 Kč

 

 

Konkrétní realizace environmentální výchovy ve školním roce 2017/2018

Září

 • Péče o pokojové květiny, přesazování -    1.- 9. ročník
 • Přírodovědné vycházky do okolí školy, sběr kaštanů a žaludů -   1.- 9. ročník
 • Evropský den bez aut - vliv dopravy na životní prostředí -  nástěnka, projekty, 1.- 9. ročník

Říjen

 • Výtvarné práce z listí a kůry stromů  -   1.- 9. ročník
 • Zabezpečení okrasných rostlin proti mrazům -   8. ročník
 •  Světový den zvířat - práva zvířat, týrání, nedovolený prodej, zvíře jako dárek (Etická výchova, Př) - 8. ročník

Listopad

 • Sběr spadaného listí v našem okolí -  poznávání jednotlivých druhů stromů (Př)  -  6.-9. ročník
 • Výtvarné práce s nasbíraným přírodním materiálem (Pč, Vv)  -  1.- 9. ročník
 •  Sběr papíru, starých elektrospotřebičů a baterií (Ov, Etická výchova) -  6.-9. ročník

Prosinec

 • Přikrmování lesní zvěře (Tv, Př)  -  6.- 8. ročník
 • Výroba vánočních ozdob z přírodnin (Pč)  -   6.- 9. ročník
 • Projektový den Vánoce - lidové zvyky a tradice  -  8.ročník

Leden

 • Péče o zvěř v zimě, krmení kachen -    1.- 5. ročník
 • Výroba ptačích krmítek -   6.- 9. ročník
 • Pozorování zvířecích stop na sněhu -  1.- 5. ročník
 • Ochrana zdraví proti infekčním nemocem -  1.- 9. ročník

Únor

 • Význam ovoce a zeleniny, důležitost vitamínů (Vv)  -   1.- 9. ročník
 • Výrobky z tetrapaků a PET lahví -  6.- 9. ročník
 • Zdravá výživa a správná životospráva, zdravé životní návyky -  8.ročník

Březen

 • První jarní rostliny, kresba  -  3.- 5. ročník
 • Světový den vody - bez vody není život (kresba Vv)  -  8. ročník
 • Voda v hudbě, písně s tematikou řek, potoků, rybníků -  realizováno v průběhu celého školního roku  -  1.- 9. ročník
 • Návštěvy potoků a rybníků - živočichové a život ve vodě -  přípravná třída + 1. ročník

Duben

 • Sadba květin ze semen ve třídách -  5.+ 6. ročník
 • Poznávání a pozorování jarních květin a keřů  -  1. - 5. ročník
 • Úklid v okolí školy  -  6.- 8. ročník
 • Den Země, akce na náměstí v Rumburku -  1.- 9. ročník

Květen

 • Výsadba pokojových rostlin -   6. - 9. ročník
 • Vycházka do lesa - život lesní zvěře a jeho ochrana  -   8. + 9. ročník
 • Návštěva Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě (exkurze, výstava, promítání o chráněných rostlinách) - 8.a 9. ročník

Červen

 • Exkurze čokoládovny v Krásné Lípě - výroba čokolády, seznámení s postupem výroby čokoládových produktů vyráběných v sociální firmě, která zaměstnává z větší části občany s handicapem, návštěva místního pekařství a seznámení s výrobou lokálního pečiva -  III. speciální třída
 • návštěva NP České Švýcarsko, a to s cílem dozvědět se, jací živočichové a rostliny žijí v naší bezprostřední blízkosti. Exkurze byla pojata pro děti zábavně, na programu byly různé hry s objevováním poznatků o prostředí živočichů a rostlin, ve kterém žijí. - 6. ročník
 • školní výlet na Jedlovou - práce s mapou, turistické značky, chování v přírodě  - 3. a 4. ročník
 • školní výlet na Dymník - Naučná stezka - poznávání druhů místních rostlin a drobných živočichů, práce s mapou, turistické značky, chování v přírodě  -  6. ročník
 • Máchovo jezero - seznámení s místní Chráněnou krajinnou oblastí - poučení o chování v lese a chráněných oblastech – 8.a 9. ročník
 • Úklid okolí školy a následné roztřídění odpadu – 6. - 9. ročník
 • Třídění odpadu po celý rok, sběr víček pro kamaráda, celý rok sledování počasí, podnebí, sledování čistoty vody a sněhu – přípravná třída
 • Doporučení pro ekologické chování v přírodě o prázdninách –  1. - 9. ročník

Fotodokumentace některých akcí  dostupná z : https://speczsrumburk.estranky.cz/fotoalbum

30. 6. 2018                                                            Vypracoval:  Mgr. Vladimír Šamša

                                                                                     školní koordinátor EVVO

 

Vyhodnocení plánu a činnosti výchovného poradenství ve školním roce 2017/2018

 

Činnost výchovného  poradce ve školním roce 2017/18 byla zaměřena na tyto aktivity :

 1. Péče o žáky s výchovnými problémy
 • Spolupráce s TU při řešení výchovných problémů
 • V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky vyhledávání žáků, jejichž chování vyžaduje zvláštní pozornost
 •  v tomto školním roce se jednalo zejména o žáky s vyšším počtem omluvených hodin (podezření na skryté záškoláctví), o žáky s neomluvenými hodinami a o žáky s problémovým chováním (spolupráce s OSPOD Rumburk, SVP  „Šluknovsko“ Jiříkov, Policie ČR Rumburk, MěÚ Rumburk – přestupky, dětskými pediatry)
 • Dohled nad vedením dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů
 • Poskytování poradenské činnosti pro žáky v obtížných situacích
 • Návrhy na řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel,žák-žák)
 • Evidence neomluvených hodin
 • Podchycení zárodků šikany – spolupráce s metodikem prim. prevence
 1. Metodická a informační činnost
 • Předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • Informování rodičů o činnosti SPC, PPP, SVP a dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální odbor, krizová centra, linka bezpečí, atd.)
 • Společně s třídními učiteli sledování žáků ze znevýhodněného sociálně – kulturního prostředí
 1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
 • Pomoc učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a spec. pedagogická šetření
 • Evidence integrovaných žáků
 • Evidence žáků s IVP
 1. Kariérové poradenství
 • Poskytování poradenské činnosti v této oblasti pro žáky a rodiče
 • Návštěva Burzy škol – Úřad práce Rumburk (7. a 9. ročník)
 • Den otevřených dveří – Střední lesnická škola a střední odborná škola sociální Šluknov (7. a 9. ročník)
 • beseda o možnostech studia na VOŠ, Střední průmyslové škole Varnsdorf a Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf , OA a SZŠ Rumburk 

 

      .     Informování rodičů a zákonných zástupců o studijních možnostech, pomoc při

           vyplnění a včasném odeslání přihlášek a zápisových lístků

 • Informování rodičů a zákonných zástupců některých žáků o možnosti navštěvovat školu 10. rokem
 • Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků
 1. Vedení dokumentace
 • Evidence odborných zpráv
 • Poskytnutí informací PPP k rediagnostice
 • Evidence akcí a besed pro žáky
 • Evidence zpráv pro OSPOD MěÚ Rumburk včetně hlášení o neoml. absenci
 • Evidence odeslané pošty – MěÚ Rumburk – přestupky, SVP „Šluknovsko“,

informace o absenci a výchov. problémech rodičům

 

Seznam žáků, kteří ve školním roce 2017/2018 splnili devět let povinné školní docházky

 

II. speciální třída :

1. žák – ( Gabriela Engelmannová – 10 let)       

 I. speciální třída

1 žák –  ( Vyskočil Ondřej – 10 let, pokračuje v PŠJ )

Praktické třídy :

7.ročník  -  1 žák ( Olga Demeterová )

9. ročník – 7  žáků ( Laura Balážová, Ernest Demeter, Josef Demeter, Kristián Demeter,              

                    Lukas Engelmann, Jan Uldrich, Monika Vomastková )

Ostatní:

PŠJ – 1 žákyně ( Kateřina Špičková pokračuje v PŠD )

 

Učební obory, na které žáci podali přihlášky :

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf -  Rekondiční a sportovní masér -  1 žákyně  ( Monika Vomastková )

VOŠ, SPŠ a SOŠ VarnsdorfZednické práce – 1 žák ( Ernest Demeter, Josef Demeter, Kristián Demeter, Lukas Engelmann )

Střední lesnická škola Šluknov –  Práce ve stravování – 2 žáci ( Laura Balážová, Olga Demeterová )

Spec.ZŠ a PrŠ Rumburk – PŠJ – 1 žák ( Ondřej Vyskočil)

                                              PŠD - 1 žák ( Kateřina Špičková )

1 žák vycházející z 9. roč. ( Jan Uldrich ) praktické školy si nepodal přihlášku do učebního oboru.

Přednášková činnost a besedy

 Besedy s pí Čapíkovou – Zdravý životní styl (3.10.2017)                                                                                            

                                           První pomoc, chování ve škole, na veřejnosti (10.10.2017)

                                           Poruchy příjmu potravy – 7.roč. 14.11.2017)

                                           První pomoc, praktická část (10.4.2018)

                                           Anatomie člověka (22.5.2018)

Přednášky pí Joachymstálové – Záškoláctví, problémy s chováním (17.10.2017)

                                    Řešení neomluvené absence, chování ve škole (1.12.2017)

Účast na propagační výstavě „Vzdělávání 2018/2019“ – (14.11.2017).

Účast žáků na náboru v SOŠ ve Šluknově – (6.12.2017).

Účast na prezentaci „ Střední lesnické školy“ ve Šluknově (15.12.2017).

 

Spolupráce s metodičkou a preventistkou kriminality Mgr. Jolanou Joachymstálovou,

která zajišťovala besedy s pí Čapíkovou.

 

Vypracovala : Mgr. Ivana Skramužská                                         Rumburk : 30. 6. 2018

              výchovný poradce

 

Hodnocení minimálního preventivního programu

2017/2018

 

V letošním školním roce 2017/2018 jsme se zaměřili nejen na patologické jevy jako je šikana, záškoláctví, absence ve škole, vandalismus, rasismus aj. Během školního roku 2017/2018 se podařilo minimalizovat záškoláctví včetně neomluvené absence.

Vztahy učitel, žák, rodič hodnotíme v zařízení na dobré úrovni. Funguje zde zpětná vazba žák, učitel, rodič, výchovný poradce, třídní učitel, ředitel školy aj.. Rodiče, žáci bez ostychu se nám svěřují se svými problémy a společně je řešíme. 

Školní metodik prevence dále jen (ŠMP) dle plánu ŠMP  realizoval v zařízení ve školním roce 2017/2018 řadu pravidelných přednášek pro první stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ na aktuální téma zážitkovou a prezentační formou. Plán ŠMP byl ve větší míře splněn.

V rámci prevence patologických jevů jsme také realizovali v zařízení přednášky prostřednictvím Probační a mediační služby Rumburk, Městské policie Rumburk a paní Čapíkové.

V preventivní činnosti budeme nadále pokračovat. Zaměříme se na absenci, záškoláctví, zdravý životní styl. V realizaci přednášek na škole budeme opět pokračovat, zvláště zážitkovou metodou.

 

V Rumburku dne 4.9.2018

Mgr. Jolana Joachymstálová, školní metodik prevence

 

Výroční zpráva byla projednána ve školské radě dne 8.10.2018 a zaměstnanci byli seznámeni na poradě dne 15.10.2018.