Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky vzdělávání

 

Tento stav se negativně projevuje při samotném vyučování. Při vyučování musejí vyučující nejednou používat autoritativní přístup. U starších žáků se i tento přístup míjí účinkem. Jedná se o odmítání plnit pokyny učitelů, zejména při pracovním vyučování a tělesné výchově. V poslední době se začínají projevovat prvky šikany ve vztazích mezi žáky.
 
b) Vzájemné vztahy školy s rodiči
Jak již bylo uvedeno, nejsou tyto vztahy ideální. Lze konstatovat, že v naprosté většině rodiče žáků se školou nespolupracují. Školu navštěvují pouze na vyzvání nebo při různých stížnostech na pedagogické pracovníky, v převážné většině nepodložených. Třídních schůzek se zúčastňují rodiče asi 10% žáků školy.
Kladně hodnoceny a hojně rodiči navštěvovány bývají akce organizované školou, na kterých žáci vystupují.
Škola se snaží podávat rodičům informace o výsledcích vzdělávání jejich dětí i v době výuky, stanovené rozvrhem. Tuto možnost využívají rodiče minimálně.
 
 
5. Výsledky vzdělávání
 
Výsledky vzdělávání jsou posuzovány kontrolní činností a správami třídních učitelů. Jejich kvalitu určuje klasifikace, se kterou jsou rodiče průběžně seznamováni v průběhu celého školního roku. Porovnávání úrovně vzdělávání s jinými školami se zatím neprovádí. Zčásti je nahrazuje účast žáků naší školy na soutěžích mezi speciálními školami okresu Děčín. Kromě sportovních soutěží jsou výsledky našich žáků velmi dobré.
Jedním z hlavních cílů vzdělávacího procesu je naučit žáky vyjadřovat a obhajovat své názory, vést smysluplnou diskusi. Dosavadní výsledky nejsou úměrné vynaloženému úsilí. Největší překážkou jsou jazyková úroveň a vyjadřovací schopnosti žáků, především v písemné formě.
Každodenním problémem pro vyučující je pracovní morálka a chování žáků. Domácí příprava na vyučování je u velké části žáků, převážně starších, naprosto nevyhovující. Obdobně lze hodnotit nošení pomůcek na vyučování či jejich stav. Hlavní příčinu vidíme v přetrvávajícím nezájmu žáků a jejich rodičů o vzdělávání.
Vzhledem k organizačnímu opatření je počet neprospívajících žáků minimální. Projevuje se i v tolerování a omlouvání velmi časté absence některých žáků. V krajních případech nemohou být takoví žáci klasifikováni v řádném termínu.
Počet žáků s kázeňskými problémy a následnými kázeňskými opatřeními výrazně nenarůstá. U úzkého okruhu žáků nevedou ani udělená kázeňská opatření ani jednání s rodiči k nápravě. V některých případech se rodiče snaží své děti obhajovat a svalovat vinu na spolužáky nebo učitele.
Velmi dobrých výsledků dosahují naši žáci v různých výtvarných soutěžích.
 
Kvalita výchovného poradenství
 
Poradenství, které je poskytováno zákonným zástupcům žáka, je členěno na volbu povolání a výchovné problémy. Obě záležitosti jsou řádně vedeny a zdokumentovány pro potřebu výchovné poradkyně a vedení školy. Výchova k volbě povolání je velmi efektivní – žáci 8. a 9. ročníku se zúčastňují začátkem prosince burz středních škol, kde mohou shlédnout nabídku vhodných učebních oborů. K dispozici je u výchovné poradkyně dostatek informativních materiálů.
Výchovné poradenství hodnotím jako velmi dobré a plně funkční.

Pokračování